REAGOVANjE NEKADAŠNjEG NOVINARA RADIO ZRENjANINA NA TEKST OBJAVLjEN 25. DECEMBRA

08 - 3 pismo drinic

Moja dokumentacija o upisu udela je prihvaćena!

U vezi sa tekstom „Muk na frekvenciji 103,6” na strani 9 u „Zrenjaninu” od 25. decembra, želim da ukažem na nekoliko činjenica koje mogu doprineti istinitom informisanju javnosti o postupku privatizacije Javnog oreduzeća „Radio Zrenjanin”.
U antrfileu pomenutog teksta se navodi sledeće; „Bivši zaposleni Božidar Drinić, kojem je odbijena dokumentaicija, smatra da ima prava na besplatne akcije jer je radio u Radio Zrenjaninu, koji je bio u sastavu preduzeća NIRDJP ‚Zrenjanin‘.”
Božidar Drinić