SLUČAJ KAŠTEL „VARVARO” NOVA CRNJA: SLEDEĆE ROČIŠTE BIĆE 9. OKTOBRA

Zakup dvorca pod znakom pitanja

Pred Privrednim sudom je 16. jula održano ročište za glavnu raspravu u sporu koji se vodi po tužbi Opštine Nova Crnja, kao zakupodavca i zakupca Kaštela „Varvaro” zbog raskida ugovora o zakupu. Na ročištu su prisustvovali, predsednik Opštine Nova Crnja i zakonski zastupnik tužioca Pera Milankov i punomoćnik tužioca, zamenik punomoćnika tuženog, kao i svedok policijski službenik u MUP Odeljenje za vanredne situacije Zrenjanin. Dorina Mihai, zakonski zastupnik tuženog nije pristupila zbog zdravstvenog problema.

NEIZMIRENI RAČUNI
Milankov je tokom davanja izjave u svojstvu parnične stranke istakao da su u listu „Zrenjanin” i na televiziji reklamirali izdavanje dvorca u zakup, u vlasništvu Opštine Nova Crnja. Naveo je da se na javni oglas prijavila tužena i da joj je predočeno da je objekat delimično pod zaštitom države i da unutrašnjost ne može mnogo da menja, kao i da mora obavljati ugostiteljsku delatnost. Naveo je i da je to bio jedan od uslova na licitaciji i da je tužena dala najvišu ponudu, s kojom su zaključili ugovor o zakupu 13. aprila 2016. godine. Kasnije tokom davanja izjave je rekao da je tužena bila jedini učesnik na javnoj licitaciji, i da su ranije imali zakupca koji je dosta uložio u dvorac, tako da je tužena unela samo neke stvari.
Na pitanje suda da li je Pera Milankov kao predsednik Opštine zvao „Elektrovojvodinu” sa nalogom da se obustavi električna energija u dvorcu „Varvaro”, Milankov je potvrdno odgovorio. Kako kaže, hteo je da spreči gomilanje dugova za struju koje bi kasnije Opština Nova Crnja morala da plati. Na pitanje suda da li su računi za struju bili na ime lokalne samouprave, Milankov objašnjava da su prvo bili na ime bivšeg zakupca, a posle na ime Opštine. On je istakao da su objekat i brojilo opštinska imovina i potencijalni dug Nove Crnje bez obzira na koga glasi račun.
Takođe je naveo da je račun tužene u blokadi, a da Opština Nova Crnja prilikom izbora mogućih učesnika na licitaciji proverava finansijsko stanje učesnika licitacije, tj. da li su računi učesnika u blokadi, da li posluju sa iskazanom dobiti ili gubitkom. On je dodao da su u slučaju zaključenja ugovora sa tuženom bile dve specifične okolnosti. Prva, da je firma tužene otvorena sa sedištem u Opštini Nova Crnja, a druga okolnost je da je tužena strana državljanka, te nije mogao da proveri njenu kvalifikaciju ni poslovanje.

PROTIVPOŽARNA DOKUMENTACIJA
Zatim je saslušani svedok izjavio da je obavio inspekcijski nadzor u periodu od 6. do 30. jula 2017. na osnovu predstavke turističkog inspektora, koja se odnosi na to da Kaštel nije imao protivpožarni aparat ni u jednoj prostoriji. Dalje je naveo da zapisnik od 31. jula omaškom nije potpisao i da je tuženoj greškom dostavljen nepotpisan zapisnik. Svedok je istakao da je 2015. godine donet pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata na osnovu Zakona o zaštiti od požara i da je nakon toga bila potrebna saglasnost MUP-a za rad objekta što se tiče protivpožarne zaštite. Kako kaže, po Zakonu, odgovornost za sprovođenje mera za zaštitu od požara je na vlasniku odnosno korisniku, tj. kako se ugovorom reši.
Naredno ročište za glavnu raspravu zakazano je za 9. oktobar, u 11.15 časova.

  • DALJI TOK
    U daljem toku postupka biće saslušani zakonski zastupnik tuženog, a u slučaju da se njena izjava ne slaže sa izjavom Pere Milankova, sud će verovatno izvesti dokaze suočenjem zakonskih zastupnika.

 

I. ISAKOV