SLUČAJ SPLAV: JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE „VODE VOJVODINE” ZAHTEVA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Ugovor ističe krajem decembra

Zrenjaninskom ugostitelju Nikoli Novakoviću je 2. oktobra od JVP „Vode Vojvodine” stiglo obaveštenje da ugovor o korišćenju vodnog zemljišta od 10. decembra 2013. godine sa aneksom ugovora od 14. jula 2014. godine, prestaje da važi 31. decembra 2017. godine po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Ovaj Zakon stupio je na snagu krajem prošle godine, tačnije 24. decembra, čime su izmenjeni uslovi i način korišćenja vodnog zemljišta u javnoj svojini.

OBAVEŠTENjE I ZAHTEV
Sada Zakon propisuje da se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup samo u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja. Tek u slučaju da više lica podnese prijavu, odnosno ponudu za isto vodno zemljište, prioritet kod davanja u zakup tog vodnog zemljišta ima pravno lice ili preduzetnik koji na tom posedu obavlja privrednu delatnost, ukoliko prihvati najveću ponuđenu visinu zakupnine. U tom slučaju pravno lice ili preduzetnik dostavlja javnom vodoprivrednom preduzeću dokaz da na vodnom zemljištu obavlja privrednu delatnost.
Kako se navodi u obaveštenju, u koje je redakcija lista „Zrenjanin” imala uvid, Mesna zajednica Mala Amerika obavestila je „Vode Vojvodine” 29. septembra da je Novaković u julu ove godine zauzeo deo obale Jezera 3, na kojem je u tom momentu izvodio radove na montiranju metalne konstrukcije. Novaković je bio u obavezi da nakon izdavanja vodne saglasnosti 4. jula 2014. godine i odobrenja nadležnog organa za izvođenje radova, pismenim putem obavesti „Vode Vojvodine” o početku radova, radi kontrole izvođenja radova sa stanovišta njihovog uticaja na vodni režim i vodne objekte, što nije učinio. Prema tome, JVP „Vode Vojvodine” je pozvalo Novakovića da im dostavi rešenje o izdavanju pomenute vodne saglasnosti, jedan primerak tehničke dokumentacije na koju se odnosi vodna saglasnost i rešenje o odobrenju za izvođenje radova, kao i da će ovo Preduzeće proveriti stanje na terenu.
Deset dana kasnije, zrenjaninskom investitoru je stigao zahtev za dopunu dokumentacije od „Voda Vojvodine”. Kako se navodi u zahtevu, u koji je redakcija lista „Zrenjanin” takođe imala uvid, dokumentacija koju je „Vodama Vojvodine” Novaković dostavio 10. oktobra ove godine ne sadrži primerak tehničke dokumentacije na koju se odnosi vodna saglasnost, a ni dokaz da je postavio objekat na Jezero 3, te ga pozivaju da im odmah dostavi glavni projekat od maja 2014. godine, izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta od jula 2014. godine, prijavu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave o početku izvođenja radova na postavljanju plutajućeg objekta, geodetski snimak postavljenog objekta, kao i da će po prijemu tražene dokumentacije obaviti kontrolu postavljanja splava.

NIŠTAVOST UGOVORA
Podsetimo da je 2014. godine vođen parnični postupak pred Osnovnim sudom u Zrenjaninu između građana okupljenih u inicijativu „Stop splavovima” i zrenjaninskog ugostitelja Nikole Novakovića. U navedenom slučaju, u kojem su građani tražili utvrđivanje ništavosti ugovora zaključenog između Novakovića i JVP „Vode Vojvodine” o korišćenju vodnog zemljišta na Jezeru 3 Begejske petlje, doneta je privremena mera kojom je zabranjeno preuzimanje u posed navedeno vodno zemljište.
Međutim, u odgovoru građana na Novakovićevu tužbu od ove godine, koji je sastavila Advokatska kancelarija „Prica i partners” (Prica&Partners), a u posedu je redakcije „Zrenjanina”, Novaković tada nije naveo u kakvoj su vezi donošenje predmetnog rešenja i bilo kakve radnje koju su preduzimali građani.
– Ovo ostaje neobjašnjeno u celoj tužbi, jer Novaković navodi da su mu građani onemogućavali postavljanje spornog objekta „dežuranjem”, pri čemu se ne dostavljaju nikakvi dokazi u prilog ovoj tvrdnji. Dakle, nejasno je na koji način su tuženi onemogućili investitoru da postavi objekat i ostvari zaradu, da li „dežuranjem” ili zbog postojanja privremene mere donete od strane ovog suda – navodi se u odgovoru.
– Tuženi građani ni na koji način ne mogu biti odgovorni za štetu koju je eventualno tužilac pretrpeo usled donošenja i postojanja pravosnažne sudske odluke. Šta više, 10. oktobra 2014. godine su Vodne inspekcije Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu i šumarstvo donele rešenje kojim je Nikoli Novakoviću zabranjeno postavljanje splava na spornoj lokaciji, nakon inspekcijske kontrole obavljene 9. septembra te godine.

FIZIČKO LICE
Prema rečima advokata iz advokatske kancelarije „Prica i partners” za vreme dok je rešenje bilo na snazi, zrenjaninski investitor nije mogao da obavlja delatnost, odnosno u tom periodu nije trpeo nikakvu štetu koja bi bila uzrokovana postojanjem privremene mere – iako je Novaković zahtevao isplatu iznosa od 612.616 dinara na ime izgubljene lične zarade (u visini minimalne zarade u RS u predmetnom periodu).
Međutim, kako stoji u odgovoru „Prica i partneri”, zaradu može da ostvaruje samo preduzetnik, što Novaković nije, jer je označen kao fizičko lice. Takođe je i rešenje Gradske uprave – Odeljenja za urbanizam, kojim je odobreno Nikoli Novakoviću korišćenje dela obale i vodenog prostora za postavljanje ugostiteljskog objekta – izdato fizičkom licu. A i JVP „Vode Vojvodine” je dalo Novakoviću ugovor o korišćenju vodnog zemljišta 10. decembra 2013, kao fizičkom licu sa matičnim brojem, da ga ne može davati na korišćenje drugim osobama, kao i da prema Zakonu o vodama ne može preneti vodnu saglasnost na drugo lice.
– Imajući u vidu da Novaković već poseduje preduzetničku radnju, jedino je logično da u pogledu izgubljene dobiti tužbeni zahtev postavi u odnosu na dobit koju ostvaruje u svojoj samostalnoj ugostiteljskoj radnji. Nejasni su razlozi zbog kojih bilanse svoje radnje nije dostavio veštaku – navodi se u odgovoru građana na tužbu.

  • PREDLOG TUŽENIH
    Tuženi građani predlažu da sud po sprovedenom postupku i izvedenim dokazima donese presudu kojom će tužbeni zahtev odbiti u celosti, te obavezati tužioca da tuženima naknadi troškove ovog postupka u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

I.ISAKOV