DR MILAN MILjUŠ, DIREKTOR „APOTEKE ZRENjANIN”: PROŠLA GODINA ZAVRŠENA „U PLUSU”

Nema naselja bez apoteke u 2017. godini

  • Broj recepata po broju stanovnika je 6.21, a prosečna vrednost leka po izdatom receptu je 522,53 dinara

Apoteka Zrenjanin posluje u 35 objekata na teritoriji našeg Grada, ima 133 zaposlena radnika (98 njih je zdravstvene struke), a prošlu godinu završila je pozitivnim poslovanjem. Direktor pomenute ustanove dr Milan Miljuš kaže da posle 2016. godine nijedno naseljeno mesto na teritoriji Zrenjanina nije bez apoteke.
– Urađena je rekonstrukcija zgrade Mesne zajednice Taraš da bi i u tom selu bila otvorena apoteka, a proširili smo i apoteku „Vladimir Rolović”. Povećano je potraživanje onog dela našeg budžeta koji se odnosi na potraživanja od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i iznos obaveza prema dobavljačima, a i nefinansijska imovina u zalihama beleži rast.
Prema planu za prošlu godinu, od oko 800 hiljada recepata predviđen je prihod od skoro 450 miliona dinara. Realizacija je pokazala drugačije stanje.
– Podaci plana i realizacija ukazuju na to da je Apoteka Zrenjanin radila na ostvarenju plana u skladu sa uslovima u kojima posluje i u skladu sa okruženjem. Konkurencija privatnog sektora, otežana finansijska situacija, realizacija i primena centralizovanih javnih nabavki za lekove izdate sa A i A1 liste, na kojima je postignuta niža nabavna vrednost i do osam odsto, imaju znatan uticaj na smanjenje prihoda i realizaciju planiranog.
Koliko je lekova na recept izdato u Apoteci?
– Izdati broj recepata po broju stanovnika je 6.21, a prosečna vrednost leka po izdatom receptu je 522,53 dinara. Prosečni troškovi leka po stanovniku iznose 3.241,90 dinara. U odnosu na prethodnu godinu, ovi podaci ukazuju na to da je smanjen broj recepata realizovanih u Apoteci Zrenjanin, kao i njihova vrednost.
Šta ima najveće učešće u prihodima u 2016. godini?
– U prihodima i primanjima najveće učešće imaju transferi od korisnika na istom nivou (preneta sredstva od RFZO za lekove izdate na recept i pomagala izdata na nalog 54,15 odsto), kao i primanja od prodaje robe za dalja prodaju sopstveni prihodi (45,31 procenata).
A u rashodima?
– U ukupnim rashodima i izdacima, najveće učešće imaju obaveze prema dobavljačima za lekove izdate na recept (45,60 procenata ukupnih rashoda).
Ipak, u odnosu na 2015. godinu, i prihodi i primanja su smanjeni, ali i rashodi i izdaci. Zašto?
– Otvaranje velikog broja privatnih apoteka u gradu i mogućnost realizacije recepata u privatnim apotekama, primena centralizovanih javnih nabavki u državnom sektoru, pri čemu privatni sektor nema tu obavezu, otežava nabavku i snabdevenost lekovima koji se izdaju na lekarski recept. Takođe, smanjenje cene lekova, smanjenje broja realizovanih recepata, kao posledica pada prometa zbog nekontrolisanog otvaranja privatnih apoteka, prouzrokovalo je smanjenje prihoda i primanja. Sledstveno tome, morali smo da maksimalno racionalizujemo rashode i izdatke, i u tome smo bili uspešni. Složenost problema u državnom apotekarstvu zahteva od nas da pokušamo kroz institucije sistema da nađemo rešenje za opstanak Apoteke Zrenjanin, da ne bismo doživeli neslavnu sudbinu brojnih apotekarskih ustanova u Srbiji.

 

  • 35 OBJEKATA
    Apoteka Zrenjanin svoju delatnost obavlja u 35 objekata na teritoriji Grada Zrenjanina. Od toga, 10 objekata je u zakupu, tri su u vlasništvu Apoteke Zrenjanin, a ostali su u državnom vlasništvu sa pravom korišćenja.

Suzana Kokavski