DR MILE LOVRE, DIREKTOR VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

Diplome naših studenata garant su znanja i stručnosti

Visoka tehnička škola u Zrenjaninu obeležava ove godine jubilej: 60 godina uspešnog obrazovnog i naučnog rada. Nastala je spajanjem Više tehničke i Više tehnološke škole u Zrenjaninu koje su osnovane daleke 1960. godine, i stekla veliki ugled tokom decenija rada.
Godine 1962, diplomirala su 82 studenta. Do danas, diplome sa znakom ove škole, dobilo je blizu 10.000 stručnjaka. Ranije je prvu godinu upisivalo više od 400 studenata, a sada je taj broj oko 300.
Školske 2007/2008. godine, Viša tehnička škola je na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, transformisana u Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu, kojom je prihvatila principe i norme Bolonjske deklaracije.
– Ponosni smo na rezultate koje su naši studenti, nastavnici, saradnici i stručne službe ostvarivali prethodnih decenija. Posebni smo zadoviljni zainteresovanošću za upis na osnovne i master studije. Visoka tehnička škola gradila je odnose sa privredom, usavršavala studijske programe i prilagođavala ih potrebama privrede užeg i šireg okruženja. Najveći uspeh postignut je prethodne godine akreditacijom master strukovnih studija – kaže dr Mile Lovre, direktor škole – slavljenice.
Koliko diploma, koju su studenti stekli ili će je steći, garantuje lakše zapošljavanje, s obzirom na privredni rast u regionu?
– Studije u ovoj školi završavali su studenti iz bivše Jugoslavije, ali i iz inostranstva, posebno iz Libije, Sirije i Iraka. Znanja koja su stekli naši inženjeri omogućila su im da nastave posao i ostvare uspešne karijere u brojnim domaćim i svetskim kompanijama. Osposobljavanje tako velikog broja kvalitetnih stručnjaka bilo je moguće zahvaljujući stručnosti i pedagoškom umeću nastavnog kadra i opremljenosti kabineta i laboratorija.
Prelaskom na novi sistem studija i prerastanjem u visoku strukovnu ustanovu, škola obrazuje strukovne inženjere koji će, odmah po diplomiranju, moći da se uključe u proizvodni proces preduzeća u kojima će biti zaposleni. Škola je bila uključena u realizaciju više različitih razvojno-istraživačkih projekata, što je značajno doprinosilo podizanju kompetencija nastavnika i saradnika. Edukacija teži profesionalnom obrazovanju kroz inovativne studijske programe – sticanju znanja i sposobnosti koja će biti primenljiva u eri postindustrijskog društva, osposobljavanju za timski i interdisciplinarni rad, kritičkom i inovativnom razmišljanju i menjanju stvarnosti.
Da li je to podrazumevalo i stalno usklađivanje sa potrebama tržišta, odnosno da li ste uvodili i nove studijske programe?
– Naši zadaci zapravo jesu razvoj novih studijskih programa – osnovnih i master studija, opremanje laboratorija najsavremenijim nastavnim sredstvima, unapređenje metodike nastavnog rada, zauzimanje dobre pozicije u sistemu visokih strukovnih škola, unapređenje stvaralaštva i osiguranje kvaliteta i standarda obrazovnog rada, intenzivnije povezivanje sa privredom radi međusobnog transfera znanja i uključivanja studenata u proizvodnu praksu tokom studija. Koliko smo bili uspešni u svemu tome, najbolje govore nekadašnji studenti: inženjeri sa diplomom Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu su naši najbolji promoteri.
Prošle godine stigla je akreditacija master strukovnih studija?
– Tokom prethodnih godina urađeno je mnogo na osavremenjavanju i unapređenju studijskih programa. Permanentno se radi na povezivanju obrazovanja i stručne prakse, na afirmisanju obrazovanja stručnjaka u oblasti mašinstva i tehnologija. Škola će i dalje raditi na kadrovskom jačanju, unapređenju kvaliteta rada, standarda i uslova nastavnog procesa. Povodom obeležavanja jubileja, podsetićemo se prethodnih i sadašnjih obrazovnih godina, pripremamo svečanu akademiju, stručni i naučni skup…
Da li imate podršku nadležnih?
– Od pokranjinske vlade smo dobili sredstva za treću fazu sanacije krova, koja je završena početkom novembra prošle godine. Školi su dodeljena sredstva za realizaciju projekta iz oblasti energetske efikasnosti. Nabavljena je računarska oprema i projektori, opremljeno je i adaptirano više kabineta, učionica i laboratorija. Zaposleni su mladi asistenti u nastavi. Sređena je arhiva i do sada digitalizovano 50.000 dokumenata. Studenti koriste i biblioteku sa 20.000 naslova, a imaju u svoj klub.
Milena Bečejac