IZVEŠTAJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE (DRI) O GRADSKOM BUDžETU

Vidljiv je napor da se kasa dovede u red

Zrenjanin je jedan od gradova koji se izdvaja u spremnosti da unapredi finansijsko stanje i može biti uzor kako se može napredovati u smislu sređivanja stanja. Ali postoje i prostori za dodatno unapređivanje – ovim rečima je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor započeo predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu.

UMANJEN BROJ GREŠAKA I PROPUSTA…
– Data je ocena sa rezervom, ali smo uočili da je poslednja revizija imala znatno manje grešaka u odnosu na ranije. Dakle, vidan je trend sređivanja stanja – istakao je Pejović.
U baroknoj sali gradske kuće je u ponedeljak, 9. i u utorak 10. septembra, održana 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije. Njoj je, pored pomenutog državnog revizora, prisustvovala i dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora koja je naglasila da se po treći put u godini sednica priređuje van sedišta Skupštine, a da se već treću godinu održava u gradovima s najboljim upravljanjem javnim finansijama, po mišljenju DRI.
Domaćin je bio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.
– Prvi put se sednica nekog odbora održava u Zrenjaninu, a nadamo se da će ih biti i u narednom periodu i da će i drugi skupštinski odbori imati interes i želju da zasedaju van Beograda. Istakao bih ovom prilikom odličnu saradnju s republičkim organima, kako sa Skupštinom, tako i sa Vladom i svim resornim ministarstvima. Zajednički realizujemo značajne projekte, a ukazaću vam samo na podatak da Zrenjanin važi za jedan od najatraktivnijih gradova u Srbiji za investiranje, da ulažemo velike napore na promovisanju grada kao dobre sredine za ulaganja i dobrog mesta za život i rad – rekao je gradonačelnik Janjić.

ODNOS DIREKTNIH I INDIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA
Prva od šest tačka koliko ih je bilo na dnevnom redu, bilo je predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina o kojem je dr Pejović detaljno govorio. Bilo je reči i o izveštajima o finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti poslovanja koja su obavljena, a ovo je prvi put da državni revizor pred nadležnim skupštinskim odborom obrazlaže šta je utvrđeno.
Kada je reč o nepravilnostima kod nefinansijske imovine, nije identifikovana i nije utvrđeno stvarno stanje i stepen dovršenosti radi eventualnog knjigovodstvenog prenosa nefinansijske imovine u vrednosti od 246.681 hiljada dinara. Radi se o imovini preuzetoj od nekadašnje Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina – JP za urbanizam.
U poslovnim knjigama direktnog korisnika – Gradska uprava, i indirektnih korisnika – Predškolske ustanove i Zavoda za zaštitu spomenika kulture, manje je evidentirana vanbilansna aktiva i pasiva u zbirnom iznosu od 343.067 hiljada dinara – navodi se u izveštaju.
– Iskazana potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja na ime naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, u iznosu od 245.373 hiljade dinara, u poslovnim knjigama Grada nisu evidentirani u finansijskim izveštajima. Takođe, nisu evidentirana ni potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u iznosu od 2.433 hiljade dinara – objasnio je dr Duško Pejović.
U konsolidovanom bilansu stanja manje je iskazan konto žiro i tekući račun u iznosu od 113 hiljade dinara, a više je iskazan konto domaće akcije i ostali kapital u istom iznosu – rekao je u obrazlaganju državni revizor.
Na osnovu nezavisnih konfirmacija utvrđena su značajna odstupanja između knjigovodstvenog stanja obaveza datih u poslovnim knjigama Grada i indirektnih korisnika, sa stanjem koja su prikazana putem konfirmacija.
Najveća odstupanja uočena su kod Gradske uprave, gde stanje nije usaglašeno sa JKP „Čistoća i zelenilo” u iznosu od 32.853 hiljade dinara.

  • NESLAGANJE U KAPITALU
    – Postoji znatno neslaganje učešća u kapitalu, koji je u iznosu od 457 hiljada dinara evidentiran u poslovnim knjigama Grada, sa podacima učešća u kapitalu koji su evidentirani u knjigama JP, JKP, privrednog društva i drugog oblika organizovanja koji iznosi 1.947.725 hiljada dinara i učešća u kapitalu evidentiranog u Agenciji za privredne registre koji iznosi 2.331.018 hiljada dinara – rekao je dr Pejović.

Miroslava Malbaški