Kako razviti poslovnu aktivnost u lokalnoj zajednici? (480)

Piše: dr Dejan Molnar
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Lokalna zajednica koja želi da se kreće putem održivog razvoja mora da kreira uslove za povećanje obima i poboljšanje strukture poslovanja. Privlačenje kompanija „sa strane”, koje do sada nisu poslovale u lokalnoj ekonomiji, zatim nove grinfild investicije i zadržavanje i/ili proširivanje poslovanja postojećih lokalnih preduzeća jesu načini da se izgradi stabilna i zdrava lokalna ekonomija.
Povećanje obima poslovanja u lokalnoj ekonomiji obezbeđuje: (a) povećanje prihoda lokalnih preduzeća i (b) veću stopu zaposlenosti lokalnog stanovništva, a to znači i veći iznos ukupnih nadnica/plata. Lokalna preduzeća će deo svojih proizvoda prodavati i izvan lokalne ekonomije, pa će doći do „prelivanja” akumulacije iz drugih sredina (gradova) u lokalnu ekonomiju. Na osnovu uvećanih prihoda preduzeća i plata građana uvećava se i lokalna kupovna moć. Uvećana lokalna tražnja jeste osnov za investicionu potrošnju koju generišu preduzeća po osnovu ostvarenog profita ili za finalnu potrošnju koju kreira sektor stanovništva na bazi uvećanih zarada. Razvijenija lokalna privredna struktura će omogućiti lokalnim rezidentima da svoju tražnju zadovolje na lokalnom tržištu kupujući od lokalnih preduzeća, što će dalje podsticajno delovati na njihovo poslovanje.
Glavni cilj mera i politika za povećanje poslovne aktivnosti u lokalnim zajednicama jeste kreiranje povoljnog investicionog ambijenta. Pri tome, delatnosti kojima treba davati prednost jesu one koje će najbolje koristiti resurse kojima lokalitet raspolaže. Na taj način se ostvaruje uzajamna korist na relaciji lokalna zajednica–investitor (usklađenost vrste ulaganja i lokalne resursne baze). One investicije koje ne bi uposlile raspoložive lokalne resurse treba staviti u drugi plan. Ukoliko se uposlenost raspoloživih lokalnih proizvodnih faktora ne poveća u planiranom obimu izostaće povećanje faktorskih dohodaka, pa realna lokalna kupovna moć, kao osnovna razvojna poluga, neće biti povećana. Sa druge strane, i sama najava o novim investicijama i privrednoj ekspanziji u gradu utiče na povećanje cena nepokretnosti, renti, kao i cena drugih dobara na lokalnim tržištima što vodi ka smanjenju životnog standarda građana ukoliko izostane uvećanje njihovih prihoda.
Lokalni zvaničnici zaduženi za ekonomski razvoj mogu koristiti sledeće mere za razvoj poslovanja: pojednostavljenje i ubrzavanje administrativnih procedura, finansiranje start-up poslovnih projekata, kreiranje lokalnih razvojnih banaka, formiranje centara za pomoć malim preduzećima, podsticanje ženskog i kreativnog preduzetništva, stvaranje sistema za zajednički marketing, promovisanje turističkih sadržaja, podržavanje programa istraživanja i razvoja, razvoj poslovnih inkubatora, stvaranje uslova za razvoj mikro preduzeća, izgradnja tehnoloških i industrijskih parkova, kreiranje industrijskih zona…