OBAVEŠTENJE ZA NEZAPOSLENE: Novine u isplati novčane naknade

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koji počinje da se primenjuje od prvog dana nove godine.

Ovim odredbama u celosti je promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade. Novčana naknada se više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, nego je Zakonom propisan „bruto“ iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390, odnosno 51.905 dinara koji će se usklađivati jednom godišnje. Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračun iznosa novčane naknade: ukupna zarada, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje, prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu i osnovice dnevne novčane naknade koja je propisana zakonom u iznosu od 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova osnovica dnevne novčane naknade se usklađuje jednom godišnje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

– Takođe ukazujemo da se prilikom odlučivanja po zahtevima za novčanu naknadu primenjuje zakon koji je na snazi na dan podnošenja zahteva, što znači da će se na sve zahteve koji budu podneti počev od 1. januara 2018. godine primenjivati nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade. Svi koji su zainteresovani da im se novčana naknada utvrdi i kasnije obračunava i isplaćuje prema sada važećem propisu, potrebno je da se lično prijave na evidenciju u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema svom prebivalištu i da podnesu zahtev najkasnije do 31. decembra 2017. godine. Zahtev se može predati u prostorijama Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je lice prijavljeno na evidenciju, a ako je zahtev predat preporučenom poštom, kao dan prijema smatra se onaj kada je predat poštanskom operatoru – rekli su nam u zrenjaninskoj filijali NSZ.

Pri poslednjoj isplati novčane naknade, na području Filijale Zrenjanin za zapošljavanje, bilo je 988 korisnika. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom od 3 do 12 meseci, u zavisnosti od radnog staža pre dolaska na evidenciju NSZ. Maksimalna dužina isplate novčane naknade je 24 meseca, i pripada nezaposlenom ukoliko mu dve godine nedostaju do ispunjavanja prvog uslova za odlazak u penziju.