POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU: Sredstva za smanjenje nezaposlenosti

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javne pozive za programe samozapošljavanja, novog zapošljavanja i javnih radova za nezaposlene sa područja AP Vojvodine. Javni poziv za program javni radovi oročen je do 15. maja, dok će javni pozivi za programe samozapošljavanje i novo zapošljavanje biti aktuelni do 28. maja.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenima u iznosu od 182.000 do 456.000 dinara. Uslov za konkurisanje za ovaj program je da su nezaposleni prijavljeni na evidenciju NSZ i da su završili obuku za preduzetnike-početnike. Za zapošljavanje nezaposlenih lica, subvencije su od 183.000 do 202.000 dinara po nezaposlenom, a dodeljuje se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih prijavljenih na evidenciju NSZ.

Javni radovi, kao mera aktivne politike zapošljavanja za radno angažovanje nezaposlenih i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, realizovaće se u oblastima socijalno-humanitarnih delatnosti, održavanja javne infrastrukture, životne sredine i prirode i u oblasti kulturnih i turističkih delatnosti. Javni radovi realizovaće se u periodu do 4 meseca.

Informacije o javnim pozivima sva zainteresovana lica mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs
M.B.