PONUĐENI ŠTANDOVI ZA „DANE PIVA“: Hrana, piće i rukotvorine na pet lokacija

Organizacioni odbor „Dana piva“ raspisao je Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije. Tezge se mogu zakupiti na pet lokacija u centru grada, za period od 25. do 29. avgusta.

Na Žitnom trgu ponuđen je 21 štand za prodaju pića i šest za prodaju hrane površine od 45 do 300 kvadrata, sa cenom u rasponu od 66 hiljada do 429 hiljada dinara. Pravo na učešće imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za proizvodnju, uvoz i distribuciju piva, kao i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost. Prodaju hrane mogu vršiti samo oni koji se bave njenim usluživanjem u ugostiteljskim objektima. Ponuđači zainteresovani za štand pod oznakom „E“(koji će koristiti i organizatori) u obavezi su da uz ponudu prilože skicu/nacrt štanda, navodi se u Pozivu.

Početna cena za 40 trgovačkih štandova iznosi 16 hiljada dinara, a pravo da ih zakupe imaju sva pravna lica i preduzetnici. O izboru ponuđača odlučivaće organizator na osnovu usklađenosti asortimana ponuđača sa koncepcijom manifestacije.

Trg Dr Zorana Đinđića predviđen je za prezentaciju jedne pivare na površini od 500 metara kvadratnih, sa početnom cenom od 200 hiljada dinara. Izabrana pivara biće u obavezi da obezbedi binu sa rasvetom i ozvučenjem, koji će za potrebe Međunarodnog festivala folklora „Lola“ morati da ustupi organizatorima. Planirano je da se na Trg postavi i 12 štandova čiji će zakup zainteresovane ponuđače koštati 16 hiljada dinara.

Početna cena za postavljanje zabavnog parka na gradskom parkingu Prevlaka površine 1000 metara kvadratnih je 800 hiljada dinara. Na parkingu kod centralne apoteke biće organizovan etno bazar, a 30 tezgi biće ponuđeno po početnoj ceni od 4200 dinara.

Pešački most rezervisan je za sajam knjiga i trgovačke tezge, čije će iznajmljivanje koštati 16 hiljada dinara.

Potencijalni ponuđači moraju dostaviti:

  1. Ponudu u kojoj pored ponuđene cene bez PDV-a mora stajati lokacija i broj/slovna oznaka štanda/prostora za koji se dostavlja ponuda. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, overena pečatom, sa punim nazivom i adresom ponuđača. Ukoliko ponuda ne bude potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom smatraće se da je nepotpuna i neće biti uzeta u razmatranje.
  2. Dokaz o registraciji (izvod iz APR-a).
  3. Dokaz o uplati depozita, u visini od 40% od početne cena štanda/prostora bez PDV-a.
  4. Pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom piva nemaju obavezu uplate depozita.

Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin broj: 840-484845-11, svrha uplate: depozit za licitaciju, po modelu 97, poziv na broj odobrenja: 27-82021.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu za isti štand/prostor, licitacija će se nastaviti javnim nadmetanjem.

Izdavanje se vrši putem prikupljanja pismenih ponuda. Na sve početne cene obračunava se PDV od 20 odsto, a ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za svaki pojedinačni štand.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom „Javni poziv – Dani piva 2021“ na adresu Gradske uprave, sa naznakom „ne otvarati“, na adresu Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Trg slobode 1, Komisija za javno otvaranje ponuda i davanja u zakup prostora za manifestaciju „Dani piva 2021″,  do petka 6. avgusta, do 10 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj organizaciji u ulici Koče Kolara 68 ili na telefone 023/523-160 i 023/523-161, u periodu od 9 do 13 časova.