POSTUPILI PO REŠENJU POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Posle godinu dana stigao odgovor iz MZ „Veljko Vlahović”

Iznajmljivanje bine za manifestaciju „Banatska priča” Mesna zajednica „Veljko Vlahović” sprovela je kao nabavku male vrednosti, što znači da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za ovaj posao nije bio raspisan tender niti zaključen ugovor o javnoj nabavci. Umesto toga sproveden je poziv za dostavljanje ponuda i izabrana je firma „Studio plus 023” Milana Grbića, naveo je Savet ove mesne zajednice.
Odgovor je pristigao krajem aprila na pitanja koja je novinarka „Zrenjanina” postavila juna prošle godine, nakon što se bina na „Banatskoj priči” srušila na novinarku Branku Jajić.

MZ „Veljko Vlahović” tako je postupila po rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja od 29. marta ove godine, a koje glasi da je MZ kao organizator pomenute manifestacije pogrešila kada je odbila da pruži podatke o postavljanju konstrukcije koja se srušila. Poverenik je tako naložio Mesnoj zajednici da ponovo odluči o zahtevu sa pitanjima – sa kojom firmom je zaključen ugovor da postavi binu, ko ga je sve potpisao, kako je sproveden tender za odabir firme.
Tako je u odgovoru navedeno da je 26. aprila 2018. godine na sastanku Saveta MZ doneta odluka da se obezbedi bina za festival „Banatska priča”. Finansijskim planom za 2018. u budžetu MZ za tu svrhu bilo je obezbeđeno 70.000 dinara.
Zatim je objašnjeno da, u skladu sa članom 39 Zakona o javnim nabavkama i svojim internim pravilnikom, nisu imali obavezu da sprovedu postupak nabavke, budući da procenjena vrednost posla nije bila veća od 500.000 dinara, odnosno prema pravilniku, od 100.000 dinara bez PDV-a. Zbog toga su 11. maja prošle godine, osam dana pre „Banatske priče”, podneli zahtev za dostavljanje ponuda firmama, a 14. maja stigle su tri.
– Kriterijum je bio najniža ponuđena cena i na osnovu toga izabrana je ponuda „Studio plus 023” Milana Grbića. U skladu sa Zakonom, za ovu nabavku čiji je iznos 70.000 dinara ne raspisuje se tender. Odobrenje za plaćanje fakture za iznajmljivanje bine potpisao je predsednik Saveta Mesne zajednice – navedeno je u odgovoru koji je potpisao predsednik Saveta Goran Kravarušić.
U zahtevu upućenom MZ, pored pitanja, zatraženo je da dostave i pristigle ponude firmi, kao i fakturu, međutim u odgovoru se navodi da je dokumentacija predata policiji i tužilaštvu.

M. Maričić

  • IZ ČLANA 39. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

– Na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara, a ukoliko ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Kada sprovodi nabavke iz stava 2. ovog člana naručilac je dužan da spreči postojanje sukoba interesa, da obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne. Naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti može da pozove najmanje tri lica da podnesu ponude i istovremeno objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Naručilac može umesto zaključenja ugovora o javnoj nabavci, najpovoljnijem ponuđaču izdati narudžbenicu ako sadrži bitne elemente ugovora – navedeno je u Zakonu.