PRIPREMA SE DOKUMENTACIJA ZA BRZE PUTEVE PREMA NOVOM SADU I BORČI – NOVE SAOBRAĆAJNICE ZA BRŽI PREVOZ

Projektantima postavljeni tesni rokovi
Kroz dvadeset dana, u četvrtak, 27. septembra u 11 i 30, trebalo bi da pristignu i budu otvorene ponude za javnu nabavku izrade tehničke dokumentacije za izgradnju brze saobraćajnice – državnog puta I B reda broj 12 Novi Sad- Zrenjanin, i državnog puta I B reda broj 13 Zrenjanin – Borča. Projekat je već dobio ime od milja – „Vojvođansko P”. Javni poziv za izbor firme (konzorcijuma) kojoj će biti poverena izrada složene tehničke dokumentacije, raspisala je Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Za obe saobraćajnice radi se, zapravo, o izgradnji druge kolovozne trake, sa odgovarajućim radovima na mostovima, vijaduktima i sličnim objektima…
Projektanti, dakle, nemaju mnogo vremena! Zadate su, na oba pravca, četiri vozne trake širine tri i po metra, sa razdelnom trakom od dva metra. Širina postojećeg kolovoza je osam i po metara.
Dužina puta Novi Sad – Zrenjanin bila bi 41 kilometar i 335 metara, a puta prema Borči (konekcija sa Beogradom) 53 kilometra i 564 metara.
Završetak puta iz pravca Novog Sada biće na odgovarajućem delu obilaznice oko Zrenjanina.
Značajan je i laicima shvatljiv termin iz javne nabavke: računska brzina od 100 kilometara na sat – to je brzina kojom se, na oba putna pravca, može bezbedno kretati vozilo u kritičnim elementima puta. Pošto je teren ravničarski, makismalni podužni nagib je mali – do pet, a pobočni sedam procenata, takođe za oba putna pravca. Nisu planirane oštre krivine, što se vidi iz vrednosti minimalnog poluprečnika krivine od 450 metara.
Potencijalni projektanti dužni su da daju proračun rapavosti i sile trenja kolovoza i pneumatika na vozilima. Takođe su dužni i da opravdaju upotrebu osnovnih i alterativnih materijala za izradu kolovozne konstrukcije, kao i „zakona zamora” materijala za sve slojeve kolovozne konstrukcije – sve do „scenarija održavanja” i analize cene građenja i održavanja saobraćajnih traka.
Obveza kandidata za izradu projektne dokumentacije je i da procene troškove eksproprijacije, građenja, održavanja i eksploatacije. U raspisu javne nabavke dati su kriterijumi za vrednovanje razmatranih varijanti kost/benefit metodom, u planskom periodu do 2025. godine.
Put prema Beogradu počinje od Zrenjanina – kod čvora Ečka, a završava se kod petlje Kovilovo. Projekat puta mora da uzme u obzir da deo puta prolazi kroz Rezervat prirode „Stari Begej – Carska bara”, kao i planska dokumenta Grada Beograda. Ostavljena je dilema trase puta kroz Čentu, s obzirom da je Prostornim planom grada Zrenjanina predviđena izgradnja obilaznice oko ovog mesta.

1 Vojvodjansko P_2(1)

 • ROK – 460 DANA
  Kriterijum za izbor projektanta pomenute dve saobraćajnice je najniža ponuđena cena, a koja je rezultanta ispunjenosti velikog broja uslova. Rok za izvršenje usluga projektovanje obe saobraćajnice je
  460 kalendarskih dana.

 

 • KO MOŽE DA UČESTVUJE U POSTUPKU
  Pored niza građevinskih i urbanističkih uslova, ponuđač je dužan da dokaže da je u prethodne tri obračunske godine ( 2015- 2017) ostvario prihod od najmanje 890 miliona dinara i da u istom razdoblju nije bio u blokadi.
  Ponuđač može biti pravno lice koje je u prethodnih pet godina realizovalo projektantske usluge vredne najmanje milijardu dinara (bez PDV), uz dodatni uslov da se radi o projektima za građevinsku dozvolu, overenim od tehničke kontrole za izgradnju državnih puteva dužine najmanje 40 kilometara.
  Ponuđač mora imati najmanje po jednog diplomiranog prostornog planera i odgovornog urbanistu, 14 diplomiranih građevinskh inženjera, sa različitim stepenima licenci, četiri diplomirana saobraćajna inženjera, šest diplomiranih inženjera elektrotehnike, osam diplomiranih inženjera geologije, po jednog diplomiranog inženjera hidrologije, šumarstva i mašinstva. Takođe, ponuđač mora imati licencirani softver, geodetsku, računarsku i ostalu opremu…

M. S-n.