SARADNJA U PREKOGRANIČNOM ZAPOŠLJAVANJU: Nezaposlenost u Srbiji i nedostatak radne snage u Rumuniji

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ u partnerstvu sa Privrednim komorama Srbije i Temišvara realizuje projekat „Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju” (Empowering Banat through Realistic Demand – EBRD). Glavne aktivnosti biće izrada studije i akcionog plana o prekograničnom zapošljavanju.
Kako navode rukovodioci projekta, cilj je balansiranje stope zaposlenosti u rumunsko-srpskom prekograničnom području, uzimajući u obzir postojeću stopu nezaposlenosti u Srbiji sa jedne, i nedostatak radne snage u Rumuniji, sa druge strane.
Do sada je sprovedeno opsežno istraživanje postojeće situacije na tržištu rada, zakonskog okvira i statističkih pokazatelja u oblasti obuhvaćenoj projekto – Banat sa srpske strane i Temišvarski okrug sa rumunske strane. Na osnovu nalaza izrađen je nacrt upitnika koji će u narednom periodu biti distribuiran srpskim i rumunskim poslovdavcima. Urađen je i deo ankete koja treba da pruži ključne informacije za studiju.
Pored toga, održane su i dve dvodnevne radionice sa predstavnicima ciljnih grupa – prva u Zrenjaninu, 19. i 20. novembra, a druga u Temišvaru, 3 i 4. decembra. Učestvovali su članovi projektnog tima, spoljni eksperti i predstavnici relevantnih ciljnih grupa (poslodavci, službe za zapošljavanje, inspekcija rada, lokalne samouprave, javna preduzeća). Oni su razmatrali trenutnu situaciju i stanje tržišta i definisali sadržaj upitnika namenjenog poslodavcima. Time su stvoreni uslovi za izradu studije o tržištu rada, a zatim i akcionog plana o prekograničnom zapošljavanju.


Projekat „Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju” sprovodi se u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Realizacija traje 12 meseci, a ukupan budžet je 233.975,07 evra.Intereg IPA Program Rumunija – Srbija finansira Evropska unija u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć, a sufinansiraju ga i države učesnice.

M.M.