Digitalizacija pospešuje privredni rast

Piše: dr Dejan Molnar,
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Svaki stanovnik Zemlje ima najmanje tri stvari koje su „prikačene” na Internet, a više od polovine globalne populacije koristi tzv. pametne telefone. Ekonomski razvoj i konkurentnost zemalja itekako zavise od sposobnosti da se koriste savremene tehnologije i podaci.
Činjenica je da IT industrija predstavlja jednog od najvećih poslodavca, a i većina zemalja ima pozitivna iskustva u pogledu efekata digitalizacije na rast BDP-a. U Kini, jednoj od najbrže rastućih privreda na svetu, povećanje mreže širokopojasnog interneta za 10 odsto imalo je za efekt povećanje BDP-a za 2,5 procenata. Najveći deo ovih pozitivnih efekata potiče od inovativnosti i povećanja efikasnosti poslovanja, kao i usled razvoja sasvim novih delatnosti koje se baziraju na digitalnim tehnologijama.
Šta su to zapravo digitalne tehnologije i digitalizacija i kakve efekte one mogu imati na privredni rast i razvoj? U osnovi, digitalizacija je pretvaranje informacija u digitalni oblik sa ciljem da računari mogu dalje da ih obrađuju. To je sve ono što računari mogu da rade umesto nas – plaćanje i kupovina preko interneta, rezervacija hotela i avionskih karata, obavljanje bankarskih transakcija, ali i činjenica da su nam promptno dostupni brojni podaci i dokumenti koji su ranije postojali, skriveni i teško dostupni, samo u arhivama. Ekonomska aktivnost zasnovana na digitalizaciji (tzv. digitalna ekonomija) kao osnovne resurse koristi podatke i informacije (nematerijalna osnovna sredstva). Za inovaciju je danas potrebna samo dobra ideja, pošto su ulazne barijere u ovu vrstu posla veoma niske. Novi poslovni modeli se baziraju na prikupljanju podataka, njihovoj obradi i kreiranju informacija koje imaju veliku vrednost za korisnike.
Za novu ekonomiju je presudna dostupnost podataka u različitim formatima, kako bi ih pomoću odgovarajućih softvera koristili: a) za donošenje kvalitetnijih odluka, baziranih na ogromnoj količini podataka i b) za stvaranje novih proizvoda i usluga zasnovanih na podacima. Da bismo koristili podatke za kreiranje novih dobara potrebno je kvalitetno i savremeno obrazovanje, odnosno unapređenje veština ljudi. Sve to vodi, sa jedne strane, unapređenju performansi proizvoda, a sa druge kreiranju novih i bolje plaćenih radnih mesta. Atraktivniji proizvodi i veća kupovna moć utiču na povećan obim trgovine (veća lična potrošnja). Istovremeno, donošenje odluka na bazi velikog broja preciznih podataka i informacija doprinosi efikasnijim poslovnim procesima, sa nižim troškovima i većim profitima. U digitalnoj eri, greške se mogu uočiti i pre nego što se dese u realnom vremenu, što dovodi do novih načina optimizacije u proizvodnim procesima. Dolazi do ogromne uštede vremena u domenu pretraživanja i obrade podataka. Povećana profitabilnost i porast lične potrošnje imaju direktan pozitivan efekt na rast vrednosti proizvodnje (BDP-a).