DR DEJAN MOLNAR O RAZVOJU POSLOVNE AKTIVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI I ZNAČAJU KANCELARIJE ZA LER…

Povoljan ambijent privlači investitore

U Republici Srbiji lokalne samouprave imaju sužene kompetencije i kapacitete za upravljanje sopstvenim ekonomskim razvojem. Njihov položaj poboljšan je tek 2007. godine, usvajanjem Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su predviđene nove nadležnosti kao što su donošenje programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i unapređivanje poslovnog ambijenta na području grada ili opštine.
Stvaranje uslova za proširenje obima i poboljšanje strukture poslovanja u lokalnoj privredi je glavni zadatak lokalne zajednice koja želi da krene putem održivog razvoja. Privlačenje kompanija koje do sada nisu poslovale u lokalnoj ekonomiji, zatim nove greenfild investicije i zadržavanje i/ili proširivanje poslovanja postojećih preduzeća jesu načini da se izgradi stabilna i zdrava ekonomija. Ovako počinje razgovor dr Dejan Molnar, docent Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na temu o razvoju poslovne aktivnosti u lokalnoj zajednici, privlačenju investicija, kao i o značaju Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj (LER).

Šta dobijamo povećanjem obima poslovanja u lokalnoj ekonomiji?
– Najpre, viši prihod lokalnih preduzeća, uvećala bi se i stopa zaposlenosti, a to znači i veći iznos ukupnih nadnica, odnosno plata. Lokalne firme će deo svojih proizvoda prodavati i izvan lokalne ekonomije, pa će doći do „prelivanja“ akumulacije iz drugih sredina tj. gradova, u lokalnu ekonomiju. Na osnovu viših prihoda i plata, podiže se i lokalna kupovna moć. Povećana lokalna tražnja jeste osnov za investicionu potrošnju koju generišu preduzeća po osnovu ostvarenog profita ili za finalnu potrošnju koju kreira sektor stanovništva na bazi uvećanih zarada. Razvijenija lokalna privredna struktura će omogućiti lokalnim rezidentima da svoju tražnju zadovolje na lokalnom tržištu kupujući od lokalnih preduzeća, što će podsticajno delovati na njihovo poslovanje.

Koji je glavni cilj mera i politika za povećanje poslovne aktivnosti u lokalnim zajednicama? I kojim delatnostima, po Vašem mišljenju, treba dati prednost?
Cilj je stvaranje povoljnog investicionog ambijenta. Kad je reč o delatnostima, to su one koje će najbolje koristiti resurse kojima lokalitet raspolaže. Tako se ostvaruje uzajamna korist na relaciji lokalna zajednica – investitor (usklađenost vrste ulaganja i lokalne resursne baze). Ukoliko se desi da se uposlenost raspoloživih lokalnih proizvodnih faktora ne poveća u planiranom obimu, izostaće povećanje faktorskih dohodaka, pa realna lokalna kupovna moć, kao osnovna razvojna poluga neće biti povećana. Sa druge strane, sama najava o novim investicijama i privrednoj ekspanziji u gradu utiče na podizanje cena nepokretnosti, renti, kao i drugih dobara na lokalnim tržištima, što vodi ka smanjenju životnog standarda građana ukoliko izostane uvećanje njihovih prihoda.

U čemu se ogleda sposobnost lokaliteta da privuče investiciju?
–  
Sposobnost zajednice da privuče i u svoje poslovno okruženje apsorbuje konkretnu investiciju, ogleda se i u sadržini i kvalitetu usluga koje lokalna administracija pruža potencijalnim, ali i postojećim investitorima. U tom smislu, treba razlikovati predinvesticione, investicione i postinvesticione usluge. Kada su u pitanju ove prve, onda je ključno da lokalna administracija, tačnije stručni tim zadužen za ekonomski razvoj, raspolaže relevantnim informacijama o raspoloživosti lokalnih resursa.

Koliki značaj u tome ima Kancelarija za LER?
– Kancelarija za LER je, u tom smislu, važan partner zainteresovanim ulagačima, jer jedino stručni timovi mogu uraditi sveobuhvatan i detaljan popis resursa kojima lokalna samouprava raspolaže (poslovni objekti, zemljište, podaci o obrazovnoj i ekonomskoj strukturi radne snage, podaci o postojećoj privredi…). Takođe, zaposleni u Kancelariji ključan su partner prilikom organizacije posete potencijalnog investitora gradu ili opštini, a ujedno bi trebalo da budu zaduženi i za promociju investicionih potencijala te sredine. U fazi pružanja investicionih usluga je izuzetno važno da na lokalnom nivou postoje stručnjaci koji će investitoru biti od pomoći prilikom obavljanja neophodnih administrativno-birokratskih poslova, građevinskih radova, kao i tokom procesa zapošljavanja i obučavanja radnika. Tako gradovi stiču konkurentsku prednost u odnosu na druge. Prilikom realizacije investicije (investiciona faza), pomenuti stručnjaci za LER bi investitorima trebalo da pruže odgovarajuće savete, podršku i pomoć, takođe i da daju pravne savete, organizuju specifične obuke za buduće zaposlene itd. Nakon realizacije investicije (postinvesticiona faza), ulagači žele da u lokalnoj administraciji postoji osoba za kontakt kojoj se uvek mogu obratiti ukoliko imaju neki problem ili potrebu koje mogu da nastanu tokom poslovanja u gradu ili opštini.

I. ISAKOV

  • KOMBINACIJA MERA
    – Lokalni zvaničnici zaduženi za ekonomski razvoj mogu koristiti sledeće mere za razvoj poslovanja: pojednostavljenje i ubrzavanje administrativnih procedura, finansiranje start-up poslovnih projekata, stvaranje sistema za zajednički marketing, formiranje centara za pomoć malim preduzećima, podsticanje ženskog i kreativnog preduzetništva, kreiranje lokalnih razvojnih banaka, podržavanje programa istraživanja i razvoja, promovisanje turističkih sadržaja, razvoj poslovnih inkubatora, stvaranje uslova za tazvoj mikro preduzeća, izgradnja tehnoloških i industrijskih parkova, kreiranje industrijskih zona – objašnjava dr Dejan Molnar. – U praksi retko koja lokalna ekonomija upotrebljava neku od mera samostalno. Uglavnom se primenjuje kombinacija različitih mera i politika sa namerom da se paralelno ostvaruje više ciljeva. Koje će mere i sa kojim ciljem biti upotrebljene, zavisi od konkretnih okolnosti u kojima se nalazi lokalna ekonomija.
  • REZULTATI STRATEGIJE
    –  Kancelarija za LER učestvuje u razvojnoj strategiji, kao i svako odeljenje Gradske uprave, sa svojim predlozima. Moramo ulagati u privredni razvoj, podsticati mala i srednja preduzeća, obezbediti prostor za pokretanje proizvodnje, ponuditi im biznis inkubatore, start-up centre, kao što je naša industrijska zona koju smo proširili za 550 hektara da bismo zadovoljili potrebe privrede za kvalitetnim i opremljenim industrijskim zemljištem. Rezultat strategije koju smo izabrali je već vidljiv i može se videti u broju novozaposlenih, jačanju lokalne privrede i opšteg unapređenja standarda života – kaže Jovan Vukanović, šef Kancelarije za LER, koja radi u okviru Odeljenja za finansije Gradske uprave Zrenjanin.
dejan
Dr Dejan Molnar, docent Ekonomskog fakulteta u Beogradu