Emlékörző a múltról a jelennek- Egy falú két templommal-Szerbittabé

Szerbittabei katolikus templom a héten ünnepli búcsúját
Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt szerbittabei Rom. Kat. templom a héten ünnepli védőszentjének a napját.
Mint ismeretes a török Bánát területet teljesen kipusztította. Majd csak a törökök kivonulása utáni években kezdet virágozni újra –e terület, amikor is Mária Terézia, gróf Mercy Claudius Florimodust bízza meg e vidék fellendítésével. Először is új telepesekkel próbálja betelepíteni a területet, de azonnal meg is kezdi az Ó-Bega mocsaras vidékének lecsapolását. E térség első földbirtokosa Kiss Izsák volt akinek igen nagy befolyása volt a bécsi kincstárban, majd 1786- ig már a családját is idetelepíti. Kiss Ernő aradi vértanú birtokába ez a térség az 184O-es évek elején kerül .
Szerb Ittebé mint lakatlan már a gróf Merczy által 17OO –as évben készült térképén is fel van tüntetve. Az első hivatalos népszámlaláskor 4396 ezt követően 188O –ban 4308, 1890-es évben 4802, a múlt század első összeírásakor 19OO-ben már 4906, 191O –ben 4823, 1921-ben 5129 lakosa volt. A falunak legtömegesebb lakossága 1931 -ben volt 5674 személy. 1948-tól folyamatosan csökken a falu lakosságénak a száma .
Legújabban a településen a hivatalos statisztikai adatok szerint a lakosság száma 1969 fő, melyből 147O szerb és 219 magyar a többi más nemzetiségű.
A falu első görög keleti templomát 1769 –ban építették fel. 1788 –ban az Orosz-Török háború kitörésekor újabb szerb lakosok érkeznek a faluba.
A falu második földbirtokosa Jenovay Imre volt. Jenovay Miklós fia az ittabei Jenovay Imre Szegeden született 1836. nmájus 1O-én, de mint Dorozsmai birtokos költözik Felső Ittebére (Szerb Ittebére)feleségével Jenovay Erzsébettel ahol betelepíti az iszapos, akkor még a szikes nem létező termőföldet a „Jorgován” vagyis „Orgona nevű” pusztát.
Mint királyi tanácsos, nagy elismerést érdemel minden tette hazafias szempontból is, mert tudvalevő, hogy Torontál megyében missziót teljesített minden kulturális és egyházi mű létesítése formájában.

Templomszentelés Szerb Ittebén
Fényes ünnepség színhelye volt 1898 szeptember 22 Szerb Ittebé község írja a „Torontál”,a mikor Dessewffy Sándor csanádmegyei püspök felszenteli a római katolikus templomot”. Ma a templom bejárati ajtajának bal oldalán olvasható: „Isten dicsősége Jenovay Imre építette 1897 – 1898” a jobbján az emléktáblán a következő szöveg olvasható „Szent Isten oltalmára építette Jenovay Imre”. A falú katolikus lakossága akik bevándorlás útján érkeztek e térségbe és telepedtek itt le. Ha templomba szerettek volna menni, kénytelenek voltak Párdányba átmenni. Szerb Ittebén 1894 –ben megalakult a római kat. egyházközösség célul tűzték ki, hogy a hívek részére valami módon felépüljön, legalább egy kicsiny imaház. Az évek teltek, egy napon csak a falu lakossága arra lett figyelmes, hogy a község központjában megindult az építkezés.
Különösen említést érdemel a művészi kivitelű a temesvári-józsefvárosi zárda templom mintájára készített oltár és a szószék, Szűz Mária és Szent Antal szobra amely Budapesten készült 19OO-ben, itt van még tizennégy eredeti olajfestmény és az oltárkép Király Mária védőszentjével. Az orgona Temesváron készült valamint az orgona sulyok amelyek megint csak erre a célra készültek el a tizenkét tégla az első Délmagyar zsombolyai gőzgép és társaság téglagyárában. Az orgonát 2oo6 –ban javították meg.
Précz István