EPILOG TREĆEG SUĐENJA FIRMI „PREKON” PRED ZRENjANINSKIM PRIVREDNIM SUDOM

Petogodišnja zabrana rada i veće novčane kazne

Firmu Prekon, kao i njenog sadašnjeg i bivšeg rukovodioca, Privredni sud u Zrenjaninu treći put je osudio zbog prestupa, ali ovoga puta kazne su strože – osim većih novčanih iznosa, kompaniji za reciklažu životinjskih ostataka izrečena je i petogodišnja zabrana rada. Sa druge strane, oslobođen je jedan od okrivljenih Stevan Jovović. Ročište je održano u petak, 23. oktobra, a sudila je Jelica Baković. Ovu presudu Apelacioni privredni sud u Beogradu mogao bi da potvrdi ili preinači.
PREKORAČENA GRANICA OSETLJIVOSTI ČULA MIRISA
Kao i u prethodna dva postupka, Privredni sud je utvrdio da su u Prekonu odgovorni za dva privredna prestupa. Najpre za to što za prvih šest meseci 2016. godine nisu izmerili emisije zagađujućih materija iz Kur-Majerog tornja i kotla za sagorevanje u pogonu.
Zatim i za to što, suprotno Zakonu o zaštiti vazduha, od juna 2015. do novembra 2017. nisu primenili mere koje bi smanjile neprijatne mirise, iako su koncentracije materija koje izazivaju smrad (akrolein, amonijak i vodonik-sulfid) bile ispod propisanih graničnih vrednosti. Ipak, ove koncentracije jesu prešle granicu osetljivosti ljudskog čula mirisa, zaključuje se u presudi.
Naime, 26. juna 2015. u pogonu Prekona izmereno je 0,47, zatim 0,91 i 0,77 miligrama po kubnom metru emitovanog vodonik-sulfida, a prag osetljivosti na ovaj gas iznosi 0,011 miligrama po kubnom metru. Isto tako, pri merenju kvaliteta vazduha u Mesnoj zajednici Dositej Obradović 17. juna 2016. detektovano je 0,07 miligrama akroleina po kubnom metru, a 8. novembra 2017. godine 0,09, što je više od praga osetljivosti koji iznosi 0,05 miligrama po kubnom metru.
Zbog toga je firmi poznatoj kao kafilerija izrečena petogodišnja zabrana da se bavi preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla, što podrazumeva i proizvodnju proteina i topljenje masti.
Pored toga, Prekon je dobio da plati ukupno četiri i po miliona dinara za oba prestupa. Srđanu Prstojeviću određena je ukupna kazna od 300.000 dinara, a Slavku Popoviću 200.000 dinara za drugi prestup, odnosno zbog emitovanja neprijatnih mirisa bez primene mera za njihovo smanjenje.

ŠTA VELE BRANIOCI I TUŽILAC
Branioci Prekona i odgovornih lica u završnoj reči su izjavili da tokom postupka nije dokazano da su iz pogona ove firme ispuštani gasovi neprijatnog mirisa, kao i da nikada pouzdano i nije utvrđeno odakle smrad potiče.
– Doktor Petković iz Instituta za javno zdravlje bio je izričit da neprijatni mirisi nastaju od smeše gasova, pa imajući u vidu veliki broj zagađivača na području Grada, neprijatni mirisi ne mogu se pripisati „Prekonu“ – izjavila je advokatica Štefanija Pacek.
Ona je istakla i to da je tužilac optužni predlog zasnovao na pragu osetljivosti čula na miris, a da ova kategorija nije definisana nijednim pozitivnim propisom. Čulna osetljivost, prema njenom mišljenju, jeste individualna stvar, pa se eventualni propust ne dokazuje izjavama svedoka niti službenim beleškama komunalnih milicajaca ili inspektora.
– Samim prevazilaženjem praga osetljivosti nekog mirisa nije dokazano da je taj miris neprijatan – navela je Štefanija Pacek.
Advokat Slavko Radosavljev je izjavio da nije izveden nijedan dokaz koji je dat nalogom beogradskog Privrednog apelacionog suda.
Sa druge strane, tužilac je zaključio da su potvrđeni iskazi svedoka koji su ukazivali da neprijatni mirisi potiču od Prekona. Takođe je naveo da je u toku postupka iz Prekona nisu dostavili dokaze da su preduzeli mere kako bi se redukovali neprijatni mirisi.
Tužilac je predložio da se ovoj firmi i odgovornim licima na pet godina zabrani da se bave preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla, proizvodnjom proteina i topljenjem masti, i da se uz to odgovornim licima na tri godine zabrani da obavljaju dužnosti direktora.

Milana Maričić

  •  INSPEKCIJSKA ZABRANA I DALJE NA SNAZI
    Više od dva meseca u Prekonu se ne recikliraju životinski konfiskati – firma je sa radom prestala 17. avgusta, kako je saopštilo Odeljenje inspekcija Grada Zrenjanin. Ono je 14. avgusta izreklo privremenu zabranu Prekonu da prečišćava otpadne gasove zbog sumnje da uređaj za prečišćavanje vazduha nije efikasan. Nakon toga prestali su višenedeljni protesti građana, kao i njihove pritužbe nadležnima na smrad iz kafilerije, a kojih je letos bilo nekoliko stotina. Prema rešenju Odeljenja inspekcija, privremena zabrana ostaje na snazi sve dok im Prekon ne dostavi rezultate ispitivanja koji dokazuju da ne utiču štetno na životnu sredinu.
  •  PRETHODNA SUĐENJA  Treće suđenje firmi Prekon u poslednje tri godine u zrenjaninskom Privrednom sudu počelo je 13. avgusta ove godine. Podsetimo, krajem novembra 2018. Prekon i njegovi rukovodioci oglašeni su krivim za dva navedena prestupa. Kazna je glasila: trogodišnja zabrana rada ukoliko kompanija ne ugradi prečišćivače u sve delove pogona tako da više ne emituje neprijatne mirise. Firmi je određena i novčana kazna od 3,5 miliona dinara, Srđan Prstojević trebalo je da plati 50.000, a Stevan Jovović i Slavko Popov po 30.000 dinara. Sve ovo je potvrđeno i na kraju drugog suđenja, koje je trajalo do marta do maja 2019. godine kako bi se dopunio dokazni postupak. Međutim, Privredni apelacioni sud u Beogradu je u novembru 2019. tu presudu ukinuo, zaključivši da su povređene odredbe krivičnog postupka. Obrazloženo je da predlog zrenjaninskog tužioca nije bio uredan i da je u izreci presude kao opis izvršenja dela moralo biti navedeno da prisustvo akroleina, amonijaka i vodonik-sulfida u određenim koncentracijama izaziva neprijatan miris, uz navođenje vrste i koncentracije gasova i za koliko prelaze prag tolerancije.