„HERC SECURITY“ : Polaganje ispita iz oblasti zaštite od požara i procene rizika u vanrednim situacijama

Zrenjaninska firma „HERC SECURITY“ organizuje polaganje stučnog ispita iz oblasti zaštite od požara, s obzirom da je, prema Zakonu o zaštiti od požara, za lica koja rade na poslovima zaštite od požara neophodna posebna obuka iz oblasti zaštite od požara (vatrogasci, čuvari, portiri, serviseri PP opreme, radnici na bezinskim pumpama i pretakalištima tečnih i gasovitih goriva, lica za BZR, referenti ZOP, projektanti, odnosno radnici koji rade u preduzećima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara).

– Polaganju stučnog ispita mogu pristupiti kandidati sa završenim srednjim, višim ili visokim stručnim obrazovanjem. (III, IV,V, VI, VII stepen obrazovanja). Pripremna nastava i polaganje Stručnog ispita pred komisijom MUP Srbije Sektor za vanredne situacije, održava se u Zrenjaninu – saopštili su iz „HERC SECURITY“ i dodali da je polaganje stručnog ispita moguće za zaposlena ili nezaposlena lica.

Sva dodatna obaveštenja moguće je dobiti na telefon 0607088580, 023/536-595 ili na mail: herc.security@gmail.com

U ovoj zrenjaninskoj firmi organizuje se i polaganje stučnog ispita iz oblasti procena rizika u vanrednim situacijama, na osnovu Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja , načinu izrade i sadržaja plana i programa obuke .

– Polaganju stučnog ispita mogu pristupiti kandidati sa završenom visokom stručnom spremom i stečenih 240 ESP bodova (master-akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine). Pripremna nastava i polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP Srbije Sektor za vanredne situacije, održava se u Zrenjaninu – saopštili su iz „HERC SECURITY“. Polaganje Stručnog ispita moguće je za zaposlena ili nezaposlena lica.

Sva dodatna obaveštenja moguće je dobiti na telefon 0607088580, 023/536-595 ili na mail: herc.security@gmail.com.