KADROVSKE PROMENE SA SKUPŠTINSKOG ZASEDANjA – zamena članova u komisijama i odborima

Novi sastav Komisije za planove

Lista razrešenih i novoimenovanih članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova koje je osnovao Grad Zrenjanin, ponovo je pretrpela neke izmene. Odluke o kadrovskim promenama usvojili su odbornici na poslednjem skupštinskom zasedanju. Najznačajnije je, svakakao, imenovanje novog zaštitnika građana, ali će ta dužnost, u skladu sa novousvojenim zakonskim promenama, od sada nositi naziv: lokalni ombudsman Grada Zrenjanina. Na ovu funkciju postavljen je Bogoslav Simić, diplomirani pravnik, dok će njegova zamenica biti Slavica Mihaljica, diplomirana pravnica.
Danijela Radulović, razrešena je dužnosti člana Komisije za predstavke i predloge, dok će se na njenom mestu naći novoimenovani Nenad Domjeskov.
Milan Šerbula neće više obavljati funkciju člana Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji Grada Zrenjanina, a na njegovom mestu će se naći Misirka Katić, odlučila je Skupština.
Bogoslav Simić je do poslednjeg saziva bio sekretar Komisije za komasaciju katastarske opštine Botoš, dok će od narednog perioda tu dužnost obavljati Violeta Kučanda Bogasenieva.
Kadrovskih promena ima i u Ustanovi „Rezervati prirode”. Dušan Borić, diplomirani turizmolog, razrešen je dužnosti člana Upravnog odbora, a na ovu poziciju imenovan je Stevan Šukara, dipl. menadžer za poslovne komunikacije.
U sastavu Komisije za planove, koja, između ostalog razmatra i usvaja dokumenta generalne i detaljne regulacije stambenih i industrijskih zona, obavlja stručnu kontrolu nacrta planskog dokumenta i druge obaveze, imenovana su nova lica, u sastavu: Dragan Vujović, dipl. inž. el, zaposlen u „SM Inženjering” – predsednik, Branka Bajović, dipl. prostorni planer zaposlena u „JP za Urbanizam” – zamenica predsednika Komisije, Dragana Šijak, dipl. inž. arh, zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture – sekretarka, kao i članovi Boško Gavrić, Vladimir Soldo, Duško Janković, mr Milutin Tadić, Đurica Dolovački, i dr Sanja Simeunčević Radulović.
Za stručne saradnike Komisije imenovani su: Ljiljana Pecelj Luburić, dipl. građ. inž, Mladen Paskulov, dipl. prostorni planer, Ljubica Ćulibrk Santrač, dipl. inž. arh. i Biljana Tabački, dipl. inž. arh.
U Kulturnom centru takođe je promenjen član Upravnog odbora, te će Milorad Radomir, predstavnik zaposlenih, dužnost predati Vojislavu Markoviću.
M. Malbaški