KONAČNO REŠENjE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE REPUBLIKE SRBIJE

 

Javni interes podredila privatnom06-novo

  Utvrđuje se da je Dubravka Bulovan Bengin postupila suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na taj način što je, u svojstvu člana Gradskog veća Zrenjanina prisustvovala 116. vanrednoj sednici Gradskog veća, održanoj 22. septembra 2014. godine, na kojoj je glasala za donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim su Udruženju „Internacionalni muzički centar Zrenjanina”, čiji je zastupnik, iz sredstava utvrđenih Odlukom budžeta Grada Zrenjanina za 2014. godinu, odobrena sredstva u iznosu od 320 hiljada dinara. Time je interesno pogodovala povezanom licu i na taj način dovela u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije. Takvo postupanje suprotno je odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj način što nije pismeno obavestila Skupštinu grada Zrenjanina i Agenciju za borbu protiv korupcije o sukobu interesa koji je imala u navedenoj situaciji.
Ovo se, pored ostalog, navodi u Rešenju koje je Agencija za borbu protiv korupcije donela 7. marta ove godine, a koje je nedavno obelodanjeno i na zvaničnom sajtu ove ustanove. U rešenju koje kao konačno potpisuje direktorka Agencije Tatjana Babić, navodi se da se Dubravki Bulovan Bengin zbog gore pomenutog razloga nalaže mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije člana Gradskog veća Grada Zrenjanina.
– Izreka i sažetak obrazloženja ovog rešenja biće objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije i Službenom glasniku grada Zrenjanina, a troškove objavljivanja ovog rešenja snosiće Dubravka Bulovan Bengin – kaže se u rešenju.
U obrazloženju rešenja navodi se da je protiv ove članice Gradskog veća Zrenjanina pokrenut postupak 18. juna 2015. godine, na osnovu prijave.
Izjašnjavajući se o obaveštenju o pokretanju postupka, Dubravka Bulovan Bengin je navela da u trenutku stupanja na funkciju člana Veća nije imala sumnju da njena aktivnost u Udruženju može predstavljati sukob interesa, imajući u vidu da je Udruženje neprofitabilna organizacija koja kroz svoje aktivnosti angažuje oko četiri hiljade mladih, da nije primala naknadu za svoj rad, da je smatrala da je to društveno koristan rad i da je podnela ostavke na sve funkcije i aktivnosti u Udruženju.
– Međutim – navodi se u obrazloženju rešenja – uvidom u podatke objavljene na internet prezentaciji Agencije za privredne registre utvrđeno je da je Dubravka Bulovan Bengin zastupnik Udruženja. (…) Imenovana je, kao član Veća, javni interes podredila privatnom i javnu funkciju iskoristila za sticanje imovinske koristi za povezano lice.
Da li se lokalna samouprava rukovodila ovim podacima ili nije, ostaje da se nagađa. Tek, Dubravka Bulovan Bengin posle lokalnih izbora održanih 24. aprila ove godine, nije izabrana za člana Gradskog veća u novom sazivu.
A. B.