OTKRIVAMO: KOLIKO IZNOSE NAKNADE ZA RAD I TROŠKOVE, ISPLAĆENE GORANU RAKIĆU, JAVNOM PRAVOBRANIOCU

Milionski džep likvidacionog upravnika

Javnom pravobraniocu mr Goranu Rakiću je za vreme sprovođenja likvidacije javnih preduzeća Turistički centar grada Zrenjanina, Rezervati prirode i Radio Zrenjanin, iz gradskog budžeta, a prema rešenju Privrednog suda, isplaćeno ukupno 1.413.589 dinara, na ime naknade za rad i naknadu troškova, u prvih 10 meseci.
Naime, kao likvidacioni upravnik, on je mesečno dobijao po 15.000 dinara za svako preduzeće za naknadu troškova (od 13. januara do 18. oktobra ove godine, s tim da je za Radio Zrenjanin novac dobio za februar i mart mesec, kada se utvrdilo da je u sukobu interesa, a posao likvidacionog upravnika za ovo preduzeće preuzeo je Željko Babić), potvrdili su iz Gradske uprave. Podsećamo da je mr Goran Rakić od 2012. godine, kao javni pravobranilac, primao redovnu mesečnu zaradu od 98.490 dinara. Na godišnjem nivou, njegova plata iznosi 1.181.88 dinara neto.
S obzirom na to da je potvrđen sukob interesa dok je obavljao dve istovremene javne funkcije – pravobranilac Grada Zrenjanina i likvidacioni upravnik za Radio Zrenjanin, postavili smo pitanja Agenciji za borbu protiv korupcije: da li je bio dužan da pre stupanja na drugu javnu funkciju (likvidacionog upravnika za Rezervate prirode i Turistički centar) zatraži saglasnost, odnosno odobrenje za to, i da li je direktor Agencije doneo novo prvostepeno rešenje za slučaj likvidacionog upravnika Gorana Rakića, nakon ukidanja prethodnog rešenja?
Kako saznajemo, rešenjem v. d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije, od 27. februara 2017. godine, odbijen je zahtev pravobranioca Grada Zrenjanina za davanje saglasnosti za obavljanje posla likvidacionog upravnika javnih preduzeća Rezervati prirode i Turistički centar.
– Goran Rakić je podneo žalbu Odboru Agencije, koji je utvrdio da je žalba osnovana, te je poništio navedeno rešenje v.d. direktora Agencije, i predmet vratio prvostepenom organu na ponovni postupak, sa nalogom da prvostepeni organ oceni da li je vršenje javne funkcije likvidacionog upravnika Rezervata prirode i Turističkog centra u sukobu sa javnom funkcijom pravobranioca Grada Zrenjanina, odnosno da li u situaciji istovremenog obavljanja navedene dve javne funkcije postoji sukob interesa – navodi se u obrazloženju Agencije za borbu protiv korupcije.
Agencija je u ponovljenom postupku zahtev imenovanog razmatrala kao zahtev za davanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije, saglasno odredbi Zakona o Agenciji. Uvidom u rešenje gradonačelnika Grada Zrenjanina, od 7. novembra 2014. godine, utvrđeno je da je Goran Rakić ovim rešenjem postavljen za pravobranioca, a da je, uvidom u odluku Skupštine grada Zrenjanina, od 29. novembra 2016. godine, utvrđeno da je imenovan za likvidacionog upravnika Rezervata prirode i Turističkog centra, navode u Agenciji. Rakić je 19. decembra te godine Agenciji dostavio pozitivno mišljenje organa, da može istovremeno raditi kao pravobranilac i likvidacioni upravnik pomenutih javnih preduzeća.
Zanimljivo je to da postupak likvidacije javnih preduzeća nije uređen Zakonom o javnim preduzećima, te se u konkretnom slučaju primenjuje Zakon o privrednim društvima. Ovim Zakonom propisano je da u odluci o pokretanju likvidacije, društvo imenuje likvidacionog upravnika i tada svim zastupnicima društva prestaju prava zastupanja društva, dok likvidacioni upravnik može preduzimati radnje pri okončanju poslova započetih pre početka likvidacije, kao i prodaju imovine, isplatu poveriocima i naplatu potraživanja…
– Imajući u vidu nadležnosti pravobranilaštva, s jedne strane, i likvidacinog upravnika, s druge strane, kao i činjenicu da je Grad Zrenjanin osnivač javnih preduzeća, utvrđeno je da je javna funkcija likvidacionog upravnika u sukobu sa javnom funkcijom pravobranioca Grada Zrenjanina, koju imenovani već obavlja – zaključuje se u obrazloženju odluke Agencije, koja nije konačna.

  • KO ODREĐUJE IZNOS NAKNADE?
    Odredbama Zakona o privrednim društvima propisano je da naknadu za rad i visinu troškova sprovođenja likvidacije, određuje, pored ostalih, skupština društva, a u slučaju spora ili kada društvo ne odredi, likvidacioni upravnik može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku odredi iznos naknade za rad i visinu troškova, te da se u pogledu ovih potraživanja likvidacioni upravnik smatra poveriocem društva u likvidaciji, kažu u Agenciji.

I. ISAKOV