SLUŽBA ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU GRADA ZRENJANINA KONTROLISALA 11 USTANOVA ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE

Podnete četiri prijave Prekršajnom sudu

U toku 2017. godine obavljena je inspekcijska kontrola korišćenja budžetskih sredstava Grada Zrenjanina kod 11 korisnika gradskog novca. Utvrđeno je ukupno 58 nepravilnosti i naloženo 50 mera za njihovo otklanjanje, navodi se u izveštaju o radu Službe za budžetsku inspekciju Grada Zrenjanina, koji je 12. decembra 2018. godine razmatralo Gradsko veće.
Kako saznajemo, Služba za budžetsku inspekciju je pre dve godine podnela ukupno četiri prijave Prekršajnom sudu u Zrenjaninu, odnosno podneta su četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica, odnosno korisnika budžetskih sredstava: Narodno pozorište „Toša Jovanović”, OŠ „Đura Jakšić”, Mesna zajednica Melenci i Zrenjaninska gimnazija. Poslove inspekcijske kontrole u 2017. godini obavljali su šef službe i dva budžetska inspektora. Oni su išli u redovnu inspekcijsku kontrolu u JKP „Pijace i parkinzi”, MZ „Centar”, MZ „Dolja-Crni Šor”, Narodno pozorište „Toša Jovanović”, OŠ „Đura Jakšić”, MZ Melenci, MZ Botoš, OŠ „Svetozar Marković Toza” (Elemir – Taraš), OŠ „2. oktobar”, Zrenjaninsku gimnaziju, dok su na zahtev gradonačelnika, obavili vanrednu kontrolu u OŠ „Dr Jovan Cvijić”.

10 NEPRAVILNOSTI
Kontrolom dokumentacije u Pozorištu uočeno je 10 nepravilnosti za period od 2015. do 2017. godine. One se odnose na nedostavljanje izveštaja računovodstvu o prodatim ulaznicama, neraskinut ugovor o zakupu poslovnog prostora bez obzira na milionske dugove zakupca, kod pojedinih radnih mesta ne postoji potpuna usaglašenost naziva radnog mesta. Četvrta nepravilnost odnosi se na rashode za usluge zaštite imovine. Kako kažu inspektori, ova ustanova je bila dužna da pribavljanjem više ponuda spreči postojanje sukoba interesa, obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene, što Pozorište nije učinilo, čime su prekršene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetskom sistemu.
Inspekcija je uočila da je Ustanova obezbedila smeštaj za više saradnika angažovanih na osnovu autorskih ugovora, iako nije bila u obavezi da im obezbedi smeštaj tokom realizacije projekata. Prilikom plaćanja troškova smeštaja, Pozorište nije obračunalo i uplatu poreza za svakog angažovanog saradnika. Takođe, utvrđeno je da je prenosom novčanih sredstava iz donacije postupljeno suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu. Osma nepravilnost odnosi se na znatan broj računa na kojima nema potpisa odgovornog lica kojim potvrđuje da su predmetna dobra isporučena ili usluge i radovi urađeni u kvantitetu i kvalitetu koji je naveden u njima, kao i na isplate dnevnica na službenom putu (izdavani nakon službenog puta…). Poslednje dve nepravilnosti jesu angažovanje prevoznika bez sprovedenog postupka javne nabavke, kao i utrošena sredstva na ostale stručne usluge iz oblasti protivpožarne zaštite. Budžetska insekcija naložila je sedam mera za otkalanjanje nepravilnosti.

DNEVNICE, RASHODI…
U OŠ „Đura Jakšić” budžetska inspekcija uočila je osam neispravnosti. Po putnim nalozima za putovanja za 2016. vidi se da je nastavnicima koji su proveli sedam sati na putu obračunato 50 odsto od punog iznosa dnevnice u vrednostiod 1.118 dinara, iako im ta suma pripada ako su na službenom putu od osam do 12 sati, a za duže sledi pun iznos dnevnice. Sledi kontrola rashoda za plaćanje za izradu softvera, te je pružaocu usluga fakturisan manji iznos od dogovorenog. Bilo je propusta u knjiženju poslovnih promena. Utvrđene su nepravilnosti u rashodima za užine i boravak dece; nepotpisani konti kojim se potvrđuje da su predmetna dobra isporučena ili usluge i radovi urađeni u kvantitetu i kvalitetu, nesprovođenje postupka javne nabavke u vezi sa krečenjem zgrade i renoviranjem sanitarnog čvora; zatim kod dobavljača za pekarske proizvode (fakturisani su proizvodi koji nisu bili u ponudi, ne podudaraju se cene proizvoda) i nije bilo dovoljno sredstava za sprovođenje javnih nabavki. Predloženo je šest mera za otklanjanje nepravilnosti, navodi se u izveštaju.
Jednak broj nepravilnosti (6) pronađeno je u radu MZ Melenci i Zrenjaninske gimnazije, kojim je inspekcija predložila četiri, odnosno pet mera. Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju dostupan je na sajtu Grada Zrenjanina.

  • GIMNAZIJA
    Kontrolom rashoda utvrđeno je da u Zrenjaninskoj gimnaziji tokom 2015. nisu sprovedeni postupci javnih nabavki male vrednosti za rashode za utrošenu energiju, za usluge prevoza, obezbeđenje učenika, isto i 2016, kao i za usluge štampanja, fotografisanja, ugostiteljske usluge, kada se delimično poštovao Zakon o javnim nabavkama; Škola nije dokumentovala da je Školski odbor odlučivao o finansijskom planu škole za 2015. godinu; značajna su odstupanja u grupama konta; veliki broj dnevnica isplaćivan je bez naloga za službena putovanja i slično; nema potpisanih ugovora sa dobavljačima, kao ni odluka o korišćenju mobilnih telefona. Vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje finansijskih izveštaja, nisu usaglašeni sa odredbama Uredbe o budžetskom računovodstvu i pravilnicima.

 

  • MZ MELENCI
    Nepravilnosti koje su uočene u MZ Melenci su neutrošena sredstva koja nisu vraćena Gradu; nedostaci u ugovoru o zakupu poslovnog prostora tokom 2016, MZ nije naplaćivala dugove, nije bilo usaglašenih cena zakupa…; neusaglašeni ugovor za obračunavanje plata sekretaru MZ; nedostaci u ugovoru zaključenim sa advokatom; veći rashodi za ostale specijalizovane usluge od planiranih za 2016. i probijanje planiranog iznosa koji se odnosi na rashod za reprezentaciju.

I. ISAKOV