TF „MIHAJLO PUPIN“: Projekat o upotrebi solarnih resursa

Na Tehničkom fakultetu „MihajloPupin“ u Zrenjaninu u toku je prva godina realizacije projekta pod nazivom „Stvaranje laboratorijskih uslova za istraživanje, razvoj i edukaciju u oblasti upotrebe solarnih resursa u Internetu stvari (IoT)“. Projekat je značajan za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021‒2024. godine. Finansira ga Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Primarni cilj projekta jeste formiranje laboratorije za istraživanja u oblasti upotrebe solarnih panela za snabdevanje energijom senzorskih stanica.
Članovi projektnog tima su: prof. dr Ljiljana Radovanović – rukovodilac projekta, zatim prof. dr Dalibor Dobrilović, prof. dr Dragica Radosav, prof. dr Jasmina Pekez, prof. dr Eleonora Desnica, i asistenti: Milica Mazalica, msc, Siniša Mihajlović, msc i Luka Đorđević, msc.
Kreirana je eksperimentalna platforma u formi prototipa za prikupljanje podataka o solarnom zračenju i podataka koji mogu uticati na efikasnosti solarnog panela. Platforma je kreirana da bi se mogla koristiti za istraživanja u oblasti razvoja senzorskih čvorova sa solarnim napajanjem na terenu i u laboratorijskim uslovima. Prototip je testiran u laboratorijskim i terenskim uslovima (na otvorenom prostoru). Rezultati projekta su objavljeni u naučnim radovima na Međunarodnim konferencijama u Mađarskoj, Srbiji, Rumuniji kao i u međunarodnim časopisima.
Posebno je značajna osvojena prva nagrada za kvalitet istraživanja i prezentovanje naučnog rada na Međunarodnom Simpozijumu u Oradei (Rumunija).
M.B.