UKLONjENI KONTEJNER ZA SMEŠTAJ RADNIKA I CEVI SA OBALE JEZERA 3

Investitor poštovao rok

Komunalna inspektorka Odseka komunalne i saobraćajne inspekcije u Gradskoj upravi Gordana Cvetić donela je rešenje 10. oktobra, kojim je zrenjaninskom ugostitelju Nikoli Novakoviću naložila da u roku od sedam dana ukloni kontejner za smeštaj radnika, mobilni toalet i male količine cevi sa zelene površine na obali Jezera 3 Begejske petlje, i ukoliko to ne učini u predviđenom roku, drugo lice će to obaviti na teret stranke.
Ovo nam je saopštio Željko Brusin, šef Komunalne inspekcije. Međutim, za tim neće biti potrebe jer je do utorka, 17. oktobra, sa obale Jezera 3 sve bilo uklonjeno.
Rešenje, do kog je došla redakcija lista „Zrenjanin”, doneto je nakon što je Komunalna inspekcija Gradske uprave 5. oktobra pokrenula postupak protiv Novakovića radi deponovanja pomenutih stvari, koje su bile na jezerskoj obali bez važeće potvrde JVP „Vode Vojvodine”. Kako se navodi u obrazloženju, potvrda koju su „Vode Vojvodine” izdale Novakoviću 8. maja 2014. na ime privremenog korišćenja dela parcele kod naselja Mala Amerika, odnosno „mosta na suvom”, u cilju dopremanja opreme i postavljanja plutajućeg objekta ugostiteljskog tipa, nije više važeća jer je istekao rok na koji je izdata.
Podsetimo, članovi Saveta MZ Mala Amerika su se, u ime građana koji žive u tom delu grada, 13. septembra obratili Komunalnoj inspekciji tražeći inspekcijski nadzor nad radovima koji se izvode između obale Jezera 3 i „mosta na suvom”, koje po njihovom mišljenju nije obeleženo po važećim propisima, te je ugrožena bezbednost građana.
U svom zahtevu naveli su da gradilišna tabla, koja treba da sadrži prikaz objekta, njegovu veličinu, naziv i namenu, te naziv investitora i izvođača radova – nije postavljena. S obzirom da Savet MZ planira ozelenjavanje navedene površine, zahtevali su da im se pismenim putem dostave podaci o datumu završetka navedenih radova, kao i podaci o trajanju zakupa javne površine.
Splav na Jezeru 3, u centru Zrenjanina, ne prestaje da izaziva interesovanje javnosti. Iako je sa obale sklonjeno sve što je smetalo, prolaznicima privlače pažnju velika „masna” mrlja u vodi koja se pojavila pored metalne konstrukcije i prljavština koja je, istina, bila i ranije prisutna.

  • SUKOB INTERESA
    Agencija za borbu protiv korupcije donela je rešenje kojim je utvrđeno da je Radovan Bulajić, raniji predsednik Skupštine grada Zrenjanina, postupio suprotno odredbama članovima Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, tako što je u toku obavljanja javne funkcije predsednika Skupštine grada Zrenjanina učestvovao u donošenju Odluke od 17. aprila 2014. godine, kojom je usvojen plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3 Begejske petlje, koje je izradilo JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina” 26. februara 2014. godine, a odnosi se na postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3, na osnovu koje je zaključen aneks ugovora o korišćenju vodnog zemljišta od 14. jula 2014. Ovim je njegov kum Nikola Novaković dobio na korišćenje vodno zemljište, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa koji je imao u navedenoj situaciji, nije pismeno obavestio Agenciju za borbu protiv korupcije, zbog čega mu je u skladu sa navedenim Zakonom izrečena mera upozorenja.

 

  • DUŽNOSTI INSPEKTORA
    Po Zakonu o komunalnim delatnostima, komunalni inspektor je ovlašćen da rešenjem naloži uklanjanje stvari i drugih predmeta sa površine javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima. Na osnovu Odluke o održavanju komunalne higijene, zabranjeno je na javnim površinama deponovati ambalažu, građevinski i drugi materijal, izuzev po odobrenju nadležnog organa. Zakonom o komunalnim delatnostima je utvrđeno da žalba ne odlaže izvršenje rešenja inspektora.

 

I.ISAKOV