IZVORI PRIHODA MR GORANA RAKIĆA, JAVNOG PRAVOBRANIOCA, U TEKUĆOJ I PROŠLOJ GODINI

Više od milion dinara za naknadu troškova

Javnom pravobraniocu mr Goranu Rakiću je za vreme sprovođenja likvidacije javnih preduzeća „Turistički centar” i „Rezervati prirode” iz gradskog budžeta, a prema rešenju Privrednog suda, isplaćeno ukupno 1.085.058 dinara za naknadu za rad i naknadu troškova od januara do oktobra ove godine, potvrdilo nam je Odeljenje za finansije, odsek za obračun i likvidaturu plata, naknada i drugih primanja Gradske uprave.
Podsećamo da je Agencija za borbu protiv korupcije odbila i proglasila neosnovanim dve žalbe mr Gorana Rakića, javnog pravobranioca, na rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 20. i 26. oktobra 2017. godine. Naime, rešenjima Agencije odbijen je zahtev mr Gorana Rakića za davanje saglasnosti za obavljanje druge javne funkcije – likvidacionog upravnika JP „Rezervati prirode Zrenjanin” i JP „Turistički centar”. Protiv ovih rešenja Rakić je izjavio dve žalbe u kojima je, između ostalog, naveo da je prvostepeni organ zaključkom od 27. decembra 2016. prekinuo postupak, te da se tokom prekida ne mogu preduzimati procesne radnje, a da je uprkos tome prvostepeni organ doneo žalbeno rešenje zbog čega je rešenje nezakonito iz formalnih razloga.
Goran Rakić je za iste troškove za 2017. godinu dobio ukupno 1.654.713 dinara (s tim da je za Radio Zrenjanin novac dobio za februar i mart mesec 2017. kada se utvrdilo da je u sukobu interesa, a posao likvidacionog upravnika za ovo preduzeće preuzeo je Željko Babić). Odredbama Zakona o privrednim društvima propisano je da naknadu za rad i visinu troškova sprovođenja likvidacije određuje, pored ostalih, skupština društva, a u slučaju spora ili kada društvo ne odredi, likvidacioni upravnik može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku odredi iznos naknade za rad i visinu troškova, te da se u pogledu ovih potraživanja likvidacioni upravnik smatra poveriocem društva u likvidaciji, kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije.
Takođe podsećamo da je prema izveštaju imovine od 10. oktobra 2012. godine, koji je dostupan na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, mr Goran Rakić na funkciji javnog pravobranioca od 17. septembra 2012. godine, a da je tada neto zarada iznosila 91.923 dinara mesečno. Prema imovinskoj karti od 12. januara 2016. godine, neto zarada za istu funkciju uvećana je za 6.567,76 dinara, odnosno iznosi 98.490,76 dinara mesečno. Na godišnjem nivou, njegova plata iznosi 1.181.88 dinara neto. I. I.

I. I.