STANISLAVA RADOVANOVIĆ, POMOĆNICA TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZRENjANINU O NADLEŽNOSTI, PRIORITETIMA I ORGANIZACIJI RADA

Stepen saradnje na višem nivou

 

Mesna nadležnost ovog tužilaštva prostire se na područja Srednjobanatskog i delove Severnobanatskog i Južnobačkog okruga. Prema teritorijalnoj podeli, Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu obuhvata područja iz nadležnosti osnovnih javnih tužilaštva u Zrenjaninu, Kikindi i Bečeju, kao i PU Zrenjanin, PU Kikinda, PU Novi Sad u delu koji se odnosi na PS Bečej, te drugih pravosudnih i upravnih organa koji pokrivaju navedene teritorije. O novitetima, prioritetima i organizaciji rada ovog tužilaštva razgovaramo sa Stanislavom Radovanović, pomoćnicom tužioca u Višem tužilaštvu u Zrenjaninu, zadužena za odnose sa sredstvima javnog informisanja.
Koje su nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu?
– Više javno tužilaštvo je prevashodno nadležno za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv učinilaca najtežih krivičnih dela, za koja se po krivičnom zakoniku Republike Srbije, može izreći kazna zatvora preko deset godina, kao i za krivična dela gde je propisana manja kazna zatvora, a koja su posebno naznačena Zakonom o uređenju sudova. Pored toga, Više tužilaštvo u Zrenjaninu postupa i u predmetima maloletničke referade. Važno je napomenuti da je u proteklih pet godina, tačnije do 15. decembra 2016. godine, kada je i prestao rok za podnošenje zahteva za rehabilitaciju, Više javno tužilaštvo postupalo i u postupcima rehabilitacija, shodno Zakonu o rehabilitaciji. U tom periodu primljeno je ukupno 845 zahteva za rehabilitaciju, od čega je u 2016. godini primljeno 113 takvih zahteva. Najveći broj primljenih zahteva za rehabilitaciju odnosio se na lica nemačke i mađarske narodnosti kojima je konfiskovana imovina i koja su uz to, po principu kolektivne odgovornosti, proglašena za ratne zločince iako nisu učestvovala u izvršenju ratnih zločina, kao i lica osuđena u periodu imformbiroa u postupcima za koje je ocenjeno da su bili političke prirode.
Kako biste nam ukratko opisali organizaciju rada?
– Sedište Višeg javnog tužilaštva se nalazi u zgradi Višeg suda u Zrenjaninu, na drugom spratu, gde se nalaze i pripadajuće kancelarije. Radom Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu od 2016. rukovodi viši javni tužilac Zoran Đuran, a pored njega javnotužilačku funkciju obavljaju i četiri zamenika višeg javnog tužioca, dok u radu tužilaštva učestvuju i tužilački pomoćnici, pripravnici, kao i prateće osoblje. U 2016. godini, ovo tužilaštvo je prostorno prošireno tako što se javnotužilačka istraga sada sprovodi u posebnoj prostoriji zgrade Višeg suda u Zrenjaninu. To je u mnogome olakšalo i poboljšalo kvalitet rada svih učesnika u ovoj važnoj fazi krivičnog postupka, s obzirom na to da je od 1. oktobra 2013. godine vođenje istrage po Zakoniku o krivičnom postupku prešlo sa istražnog sudije na javnog tužioca. Time se znatno povećao stepen bezbednosti, jer se saslušanje osumnjičenih lica koja se vrlo često nalaze u statusu pritvorenika, kao i svedoka u slučajevima vrlo teških krivičnih dela, ne radi više u službenim kancelarijama zamenika javnog tužioca u kojima se obavljaju i sve ostale redovne aktivnosti javnog tužilaštva, a koje nemaju dodira sa istragom. Ovaj kvalitetan pomak u sprovođenju istrage, koji je postignut na osnovu razumevanja i realnog sagledavanja ove problematike od strane predsednice Višeg suda u Zrenjaninu, doprineo je kako lakšem fizičkom obezbeđivanju samog prostora, tako i bezbednosti svih učesnika u postupku, ali i ostalih zaposlenih u javnom tužilaštvu i svih drugih građana koji dolaze u prostorije tužilaštva u toku radnih dana nekim drugim povodom. Takođe, u 2016. godini je raspisan konkurs za mesto jednog zamenika višeg javnog tužioca, čiji je izbor upravo okončan, pa će se u 2017. godini Više javno tužilaštvo kadrovski osnažiti, imajući u vidu da je reč o javnom tužilaštvu koje prostorno pokriva najveću teritoriju od svih viših javnih tužilaštva u Republici Srbiji. Inače, viši javni tužilac i njegovi zamenici nalaze se u dvadesetčetvoročasovnoj pripravnosti, odnosno dežurstvu utvrđenom prema rasporedu, dok je tužilaštvo otvoreno za prijem stranaka svakog radnog dana od 12 do 14 časova, a za prijem je zadužen dežurni zamenik javnog tužioca.
Kako ocenjujete rad Višeg javnog tužilaštva u 2016. godini u odnosu na prethodni period?
– Više javno tužilaštvo je protekle godine obradilo krivične prijave podnete protiv 222 punoletna izvršioca krivičnih dela. Od toga, u odnosu na 92 prijavljena lica krivične prijave su odbačene, protiv 95 lica je doneta naredba o sprovođenju istrage, dok su optužni akti podneti protiv 80 lica. Tokom godine zaključeno je 11 sporazuma o priznanju krivičnog dela. U odnosu na maloletna lica podneto je 652 krivične prijave. Takođe, u 2016. godini Viši sud u Zrenjaninu je nakon optuženja od strane Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu doneo presude u odnosu na 101 lice, od čega je osuđujućim presudama bilo obuhvaćeno čak 97 lica, što govori kako o uspešnosti procene javnog tužioca, tako i o uspehu u prikupljanju dokaza protiv izvršilaca krivičnih dela, s obzirom na to da je teret dokazivanja izmenom Zakonika o krivičnom postupku pao isključivo na javnog tužioca. Pored navedenog, značajan broj predmeta odnosio se i na krivično gonjenje izvršilaca krivičnih dela protiv zdravlja ljudi (neovlašćena proizvodnja i stvaljanje u promet opojnih droga), na šta je imala uticaj ne samo velika teritorijalna nadležnost, već i činjenica što se područje ovog tužilaštva nalazi u neposrednoj blizini velikih gradova, Beograda i Novog sada, koji imaju veću stopu kriminaliteta.
Koje posebne slučajeve biste izdvojili, a da su podrazumevali veći rad i angažovanje Višeg javnog tužilaštva u prethodnoj godini?
– Prethodna godina bila je neslavna po tome što se Opština Žitište uvrstila u red mesta u kojima se desilo jedno od najvećih masovnih ubistava u Republici Srbiji, u kojem je pet osoba ubijeno i dvadesetdvoje ranjeno. U konkretnom slučaju, Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je bilo uključeno u postupak odmah neposredno nakon izvršenja krivičnog dela, odnosno od uviđaja pa do podizanja optužnice, pa je i pored toga što je bilo potrebno izvršiti velik broj procesnih radnji, ispitati velik broj svedoka i obaviti veći broj složenih veštačenja, u roku od tri meseca okončalo istragu protiv Siniše Zlatića iz Žitišta i protiv njega podiglo optužnicu, čime je pokazalo visok stepen efikasnosti u radu. Do sada je u ovom predmetu održano pripremno ročište i pet nastavaka glavnog pretresa pred Višim sudom u Zrenjaninu, a sve to uz posebne mere fizičkog obezbeđenja koje će se primenjivati do okončanja postupka. Takođe, u protekloj godini počinjeno je jedno od najtežih krivičnih dela, od strane dva maloletna lica i jedne punoletne osobe Gabriele Kolompar iz Subotice, kada su ubili novinara Luku Popova iz Srpskog Krstura. I u odnosu na pomenute maloletnike postupak je okončan u prvom stepenu na taj način što je prema jednom maloletniku izrečena vaspitna mera – upućivanje u Vaspitnopopravni dom, dok je drugi maloletnik osuđen na kaznu maloletničkog zatvora u trajanju od sedam godina. Protiv Gabriele Kolompar podignuta je optužnica zbog krivičnog dela teškog ubistva u saizvršilaštvu i postupak je u toku. Iz oblasti privrednog kriminala, protiv odgovornih lica podignuta je optužnica u slučaju „Heterlend”, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, kao i veći broj optužnih akata protiv izvršilaca krivičnih dela sa elementima korupcije.
Šta možemo očekivati kao prioritet Višeg javnog tužilaštva u 2017, i kako biste opisali saradnju sa ostalim državnim organima sa vašeg područja?
– Pored uobičajene aktivnosti koja se odnosi na otkrivanje i krivično gonjenje izvršilaca krivičnih dela protiv života i tela, u 2017. godini ćemo nastaviti aktivan rad na suzbijanju proizvodnje i trgovine narkoticima, a poseban akcenat biće na krivičnim delima sa elementima korupcije i borbu protiv privrednog kriminala. Biće povećan stepen saradnje sa centrima za socijalni rad i policijskim upravama, jer će od juna početi da se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, čija će se primena ogledati i u postupcima krivičnog gonjenja najtežih krivičnih dela koja se dese u porodičnom okruženju. U 2016. godini ostvarena je uspešna saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, prvenstveno sa Policijskom upravom u Zrenjaninu, uz čiju pomoć je otkriven najveći broj krivičnih dela i pokrenuti krivični postupci u najvećem broju slučajeva, Višim sudom u Zrenjaninu, kao i svim državnim organima sa kojima ovo tužilaštvo sarađuje, što će biti nastavljeno i u ovoj godini.

IVA ISAKOV