(470) Uloga i značaj lokalnih i regionalnih sajmova

Piše: dr Dejan Molnar

docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

U Zrenjaninu će od 25. do 27. avgusta biti održan 17. Sajam inovacija, kooperacija i preduzetništva „INOCOOP 2016”. Ovo je povod da odgovorimo na dilemu jesu li ovakve manifestacije još u trendu i da li se njihov značaj smanjuje u uslovima kada informaciono-komunikacione tehnologije svet biznisa i trgovine menjaju iz korena? Činjenica da sajamske manifestacije postoje i da privlače pažnju poslovnog sveta navodi na zaključak da su sajmovi, kao mesto direktnog susreta ponude i tražnje, neposrednih poslovnih kontakata, ali i kao mesto kreiranja ideja o novim proizvodima i upoznavanje konkurencije, bili i ostali značajan marketinški instrument. Analize pokazuju da, bez obzira na to što živimo u digitalnoj eri, za mnoga preduzeća u razvijenim zemljama sajmovi i dalje predstavljaju važan oblik komunikacije sa poslovnim okruženjem.
Mogućnosti prezentovanja i prodaje putem Interneta, jednostavnost i lakoća tzv. elektronske trgovine, iako su to nagoveštavali, nisu uspeli da okončaju doba klasičnih sajmova. U savremenim oblicima komunikacije izostaje najbitniji faktor, a to je neposredna, direktna komunikacija „licem u lice” . Sa druge strane, na većini sajmova se organizuju prezentacije i predavanja o novim trendovima, tržištima, standardima, novim tehnologijama, gde preduzeća i pojedinci mogu da steknu dodatna znanja iz pojedinih, za njihovo poslovanje relevantnih oblasti (sajam kao mesto edukacije). Zato je izvesno da su sajmovi i dalje u fokusu svih onih koji nameravaju da dugoročno, strateški i planski razvijaju sopstveno preduzeće.
Jedna moguća podela (klasifikacija) sajmova je na: (a) međunarodne, to jest internacionalne sajmove, (b) nacionalne, (v) regionalne i (g) lokalne. Na međunarodnim sajmovima nastupaju izlagači iz više zemalja sa ciljem da osvoje inostrana tržišta za svoje proizvode i usluge. Regionalni sajmovi su prevashodno namenjeni izlagačima koji su prostorno/geografski bliski, a jedan od osnovnih ciljeva je jačanje saradnje pojedinih regiona. Regionalni sajmovi mogu imati međunarodni (geografska blizina regiona susednih država) i nacionalni (regionalna tržišta unutar jedne države) karakter. Lokalni sajmovi uglavnom okupljaju izlagače iz istog i/ili susednih mesta. Zajednički nastup preduzeća sa jednog područja (regiona) može imati višestruke pozitivne efekte. Pored uobičajenih direktnih efekata (povećanje prodaje izlagača), često se javljaju i indirektni efekti u vidu promocije, brendiranja i prepoznatljivosti mesta (lokaliteta/regiona) koje je organizator sajma.