TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN” U SUSRET NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Nova biblioteka – riznica znanja i prozor u svet nauke

Unapređenje nastave i stvaranje što boljih uslova za pristup značajnim bazama podataka, jedan je od ciljeva akademskih ustanova. Od ove školske godine, studente Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu očekuje nova, savremena čitaonica. Počev od 5. maja urađena je vanredna revizija bibliotečko-informacione građe i izvora zbog preseljenja u savremeni prostor, u novo krilo fakultetskog zdanja. Stare prostorije, zajedno sa kancelarijom bibliotekara, magacinom i čitaonicom, iznosile su oko 80 metara kvadratnih. Bibliotekom u aneksu zgrade, ukupne površine od 160 kvadrata (od čega čitaonica zauzima 127, a magacin 33 kvadratna metra), studenti su dobili savremen, klimatizovan i namenski ambijent u kome će moći nesmetano da uče i da pristupe akademskoj mreži.

OBIMAN FOND
Posao je bio veoma naporan pošto bibliotečki fond sadrži 7.743 naslova knjiga, 12.039 primeraka radova studenata, 5.502 sveske periodike tj. časopisa i 5.476 kompakt diskova na kojima se nalaze ili elektronske knjige ili radovi studenata i prezentacije. To je ukupno 30.760 bibliotečko–informacionih jedinica.
Stručnu pomoć studentima, doktorandima i nastavnicima – naučnim radnicima Fakulteta pružaju bibliotekarke sa položenim stručnim ispitom: Dragana Bugarčić i Olivera Dobrosavljev (koja je i magistrirala iz oblasti menadžmenta poslovnih komunikacija u bibliotekarstvu). Knjižničarka Otilija Slijepčević angažovana je u Skriptarnici Fakulteta gde se mogu kupiti fakuletska izdanja i obrasci potrebni za overu semestra, prijavu ispita ili završnih radova…
Preseljenje je urađeno sostvenim sredstvima i uz podršku studenata koji su nesebično pomagali. To su: Danilo Čolović, Dalibor Šeljmeši, Vuk Amižić, Marko Stojanov, Vladan Popov, Ivan Kljukević, Lazar Todorović, Filip Grčić, Miloš Radivojević, Nikola Tanasković, Lazar Barbulović i Marija Kuručki. Njima se Fakultet odužio tako što ih je Savet Fakulteta svojom odlukom oslobodio plaćanja overe semestra i prijave ispita u junskom ispitnom roku.

BIBLIOTEČKA I IZDAVAČKA DELATNOST
– Svaki student samim upisom na Fakultet ostvaruje mogućnost da postane i član biblioteke. Od ukupno aktivnih 1.445 studenata trenutno, imamo 748 registrovanih članova – kaže mr Olivera Dobrosavljev. Od svog osnivanja (3. marta 1999. godine) do danas, biblioteka Fakulteta ima veoma uspešnu izdavačku delatnost koja obuhvata 429 publikacija iz više edicija. To su: udžbenici – 323, monografije – 18 , zbornici – 71, bibliografije – jedna publikacija, separari – devet, I edicija „Reč nauke” – sedam.
Zbog pandemije kovid 19 virusa i onlajn predavanja, akcenat je na elektronskom publikovanju nastavne literature koja je studentima dostupna putem Google učionica.
– Pristupom akademskoj mreži, na koju je Fakultet kao akademska ustanova povezan, omogućava se pretraživanje i pristup mnogobrojnim bazama podataka. Od 2001. godine formiran je Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON). Osnovni ciljevi udruživanja su: optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, unapređenje pristupa elektronskim informacijama, promocija domaćeg naučnog izdavaštva – objašnjava bibliotekarka Dragana Bugarčić.

PRISTUP SVETSKIM I DOMAĆIM IZDANJIMA
Biblioteka pruža pristup značajnim izdavačima, a njihova izdnja su akademcima neophodna u nastavi i istraživanju, kao i pripremi radova. Takođe, i
agregatori (dostupni sa embargom ili periodom zakašnjenja od tri meseca do godinu dana), elektronske knjige indeksne baze.
U novim prostorijama biće moguće i pretraživanje. Dostupni su: digitalni repozitorijum odbranjenih doktorskih disertacija, doktorske disertacije stavljene na javni uvid, kao i one koje su bile na javnom uvidu, a nisu odbranjene.
– Kompetentnost i motivisanost bibliotečkog osoblja kontinuirano prati, ocenjuje i unapređuje Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske, sprovođenjem akreditovanih programa stručnog usavršavanja. Ovo usavršavanje se ostvaruje putem organizovanih seminara, konferencija, naučnih skupova i savetovanja kojima naše bibliotekarke i knjižničarka prisustvuju i aktivno učestvuju. Na sajtu Fakulteta objavljeni su podaci o naučnoj produkciji (KNR-karton naučnog radnika) za svakog zaposlenog u nastavi. Ovi podaci se redovno ažuriraju – rekla nam je prof. dr Dragica Radosav, dekan Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”. – Cilj svih aktivnosti jeste podizanje dostupnosti informacijama, a time i kvalitetu nastave i celog obrazovnog procesa.

  • I NAŠ LIST DOSTUPAN STUDENTIMA
    Fakultetska Biblioteka pretplaćene je na nekoliko stručnih časopisa iz oblasti informacione tehnologije, ekologije, mašinstva. Studentima su dostupni i nedeljnik „Zrenjanin” kao i „Prosvetni pregled”. Fakultet izdaje i svoja dva časopisa: Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) i ITRO – a journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, a koje će akademci moći da se čitaju u prostorijama Biblioteke.

Milena Bečejac